A sikeres haderőfejlesztés záloga (1.)

Szerzők

  • Dr. Benkő Tibor ny. vezds.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.1

Kulcsszavak:

haderőfejlesztés, emberi erőforrás, katonai képesség, korszerű eszközök, modern felszerelés

Absztrakt

A 21. század kihívásaival szembenézni, valamint a kialakult kockázatokat és veszélyeket eredményesen kezelni korszerű, folyamatosan megújuló képességű haditechnikai eszközök nélkül elképzelhetetlen. Ugyanúgy lehetetlen a mindenoldalú biztosítás – többek között az anyagi erőforrások folyamatos rendelkezésre állása – nélkül is, de ebben az esetben nem csupán Montecuccoli híres mondására kell gondolni. Viszont a „pénz, paripa, fegyver” együttese is csak szükséges és elengedhetetlen feltétele a sikeres műveleteknek, hiszen a katonai képesség megteremtésének és folyamatos fenntartásának számtalan összetevője van. Ezek közül kiemelendő az emberierőforrás-képesség létrehozása és teljes körű biztosítása. Az elmúlt években többek között éppen ezért állította a honvédelmi vezetés a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program középpontjába a nemzete és hazája iránt elkötelezett, lojális embert, magát a jól képzett, korszerű eszközökkel és modern egyéni felszereléssel ellátott katonát

Információk a szerzőről

Dr. Benkő Tibor ny. vezds.

(PhD), a Honvéd Vezérkar volt főnöke (2010. jún. 6. – 2018. máj. 16.) és honvédelmi miniszter (2018–2022), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára

Hivatkozások

• 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Jogtár. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400105.TV

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Jogtár. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.TV

• 25/2018. (X. 31.) OGY határozat a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról. Jogtár. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H0025.OGY

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Nemzeti Jogszabálytár. https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00

• 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100140.TV&searchUrl=/gyorskereso

• A honvédség aktuális külföldi katonai missziói. Országgyűlés Hivatala, Infojegyzet, 2020/62., 2020.10. 02. https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_62_honvedsegi_missziok.pdf/9fe7c180-a8a9-8573-c1ed-754bca3e026a?t=1601625018866

• A Kormány 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozata a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól. Magyar Közlöny, 2018/113., 26 809. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18113.pdf

• Aronsson, Lisa – O’Donnell, Molly: Smart Defense and the Future of NATO: Can the Alliance Meet the Challenges of the Twenty-First Century? Conference Report, Chicago Council on Global Affairs, 03. 28–30. 2012., Chicago, Illinois. https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Conference_Report.pdf

• Az Észak-atlanti Szerződés. 1949. 04. 04. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=hu

• Isaszegi János: A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, a… létezésért. Válságövezetek konfliktusai és háborúi. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

• Majomhimlő – WHO: mpox lesz a betegség új elnevezése. MTI, 2022. 11. 28. https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/28/majomhimlo-who-mpox-lesz-a-betegseg-uj-elnevezese

• Megalakult a Védelmi Beszerzési Ügynökség. Háború Művészete, 2020. 01. 17. https://www.haborumuveszete.hu/phirek/9/egyeb-hirek/megalakult-a-vedelmi-beszerzesi-ugynokseg

• Nagy Levente – Czigány István – Domokos György – B. Szabó János – Tóth Ferenc: Raimondo Montecuccoli és műve. In: Raimondo Montecuccoli: A magyarországi török háborúkról. Dialóg Campus

Kiadó, Budapest, 2019, 11–33. http://real.mtak.hu/92823/7/12_Montecuccoli_Magyarorszagi_torok_haboruk.pdf

• NATO 2022 – Strategic Concept. https://www.nato.int/strategic-concept/

• NATO 2030: Making a strong Alliance even stronger. https://www.nato.int/nato2030/

• Pölöskei János: A képességalapú haderőtervezés. Honvédségi Szemle, 2021/6., 36–46. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/633/603; DOI: 10.35926/HSZ.2021.6.3

• Sasvári Péter: Rendszerszemlélet és rendszerelmélet. In: Sasvári Péter (szerk.): Rendszerelmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. http://real-eod.mtak.hu/9262/1/Rendszerelmelet_10.36250_00734.02.pdf

• Siposné Kecskeméthy Klára: NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében (Varsó, 2016. július 8–9.). Hadtudomány, 2017/1–2., 114–126. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_114-126.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2017.27.1–2.114

• Sticz László: A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása. Doktori (PhD) értekezés. ZMNE, 2010. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12192/ertekezes.pdf;jsessionid=BB7A4C29EE59513A596DD2E0414DDFDE?sequence=1

• Szenes Zoltán (szerk.): A mai NATO – A szövetség helyzete és feladatai. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2021.

• Szlovák Éva – Gyaraki F. Frigyes: Rendszerszemlélet. Kislexikon. http://www.kislexikon.hu/rendszerszemlelet_a.html

• Tálas Péter: Negyedszázad magyar haderőreform-kísérleteinek vizsgálódási kereteiről. In: Tálas Péter – Csiki Tamás (szerk.): Magyar biztonságpolitika, 1989–2014. Tanulmányok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 9–22.

• The North Atlantic Treaty. Washington D.C., 04 April 1949. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

• What is NATO 2030? Factsheet, 06. 2021. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf

https://www.parlament.hu/irom41/00503/adatok/fejezetek/13.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-18

Hogyan kell idézni

Benkő, T. (2023). A sikeres haderőfejlesztés záloga (1.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(1), 3–15. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.1.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban