Szerzői útmutató

A Honvédségi Szemle közlési feltételei
A folyóirat lehetőséget biztosít a rovatoknál megnevezett témakörökben, maximum egy szerzői ív terjedelmű (40 000 leütés szóközökkel, a jegyzeteket és az esetleges illusztrációkat is beszámítva) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. Folyóiratunk (a Fórum és Szemle rovataink kivételével) csak tudományos igényességgel elkészített, a felhasznált irodalom feltüntetésével, illetve megfelelő hivatkozásokkal ellátott, első közlésű írásokat publikál. 2019-től cikkeinket DOI azonosítóval is ellátjuk. A beküldött írásokat szakmailag lektoráltatjuk. A Szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok – a magyar helyesírás szabályainak megfelelő – stilizálására, korrigálására és tipografizálására. A tervezett megjelenésről igazolást a Szerkesztőség csak abban az esetben ad ki, ha a Szerkesztőbizottság – a támogató lektori véleményre támaszkodva – a közlés mellett foglal állást. A tanulmány elfogadását követően a folyóirat kiadásában közreműködő HM Zrínyi Kft. a szerzővel szerződést köt, amely szabályozza a kiadással és a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdéseket.

Folyóiratunk zökkenőmentes szerkesztése – az MTA által meghatározott követelményeknek való megfelelés – érdekében a szerzőktől az alábbiakat kérjük:
• A közleményeket és illusztrációkat elektronikus levél mellékleteként (Microsoft Word .doc/.docx, illetve .jpg/.tiff-formátumban) szíveskedjenek eljuttatni a Szerkesztőségnek (kiss.zoltan@hmzrinyi.hu).
• A küldeményben tüntessék fel nevüket, rendfokozatukat, beosztásukat (foglalkozásukat), tudományos fokozatukat és elérhetőségüket (e-mail-cím, telefonszám) a magyar mellett angol nyelven is.
• Amennyiben mondanivalójukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafikonokkal, táblázatokkal stb.) kívánják szemléltetni, azt magyar nyelvű illusztrációkkal tegyék. Folyóiratunk fekete-fehér megjelenésű, ezért ennek megfelelően készítsék el az ábrákat, lehetőleg egyszerű, vonalas formában, olvasható feliratozással. Az íráshoz csatoljanak magyar nyelvű ábraszöveget, amelyben az ábra (táblázat) címe mellett tüntessék fel annak készítőjét, forrását, internetes hivatkozásnál a letöltés időpontját.
• Fotóillusztrációt csak különösen indokolt esetben közlünk. Ez esetben ügyeljenek a megfelelő nagyságú felbontásra (300 dpi), illetve az ábrákhoz hasonlóan jelöljék meg a kép forrását.
• A leadott íráshoz csatolják annak angol nyelvű összefoglalóját és a vonatkozó kulcsszavakat. 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Felhasznált irodalom

A Felhasznált irodalom jegyzékét a tanulmány végén, ábécérendben (a szerző neve kezdőbetűjének figyelembevételével) kérjük elhelyezni. Amennyiben egy cikk rendelkezik DOI azonosítóval is, azt a bibliográfiai adatok megadása után, minden esetben kérjük feltüntetni!
Könyv esetében:
Mendöl Tibor: Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.
Gyűjteményes kötet egy tanulmánya esetében:
Székely András: A periglaciális felszínformálás. In: Borsy Zoltán (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 356–421.
Periodikumok (időszakos kiadványok) esetében:
Réz Levente: A légierő tűztámogatási feladatai. Repüléstudományi Közlemények, XXXI. évf. 2019/2., 159–175. DOI: 10.32560/rk.2019.2.12
Porkoláb Imre: Hibrid hadviselés: új hadviselési forma, vagy régi ismerős? Hadtudomány, 2015/3–4. szám, 41. DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.36
Internetes hivatkozásoknál:
Gates, Guilbert: How a Secret Cyberwar Program Worked. The New York Times, 01. 06. 2012. ttps://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/06/01/world/middleeast/how-a-secretcyberwar-program-worked.html?ref=middleeast
Több szerző esetén kérjük, hogy a hivatkozott mű első szerzőjének nevét vegyék figyelembe!
Külföldi szerző(k) esetében is a vezetéknév alapján állítsák fel a sorrendet. Például:
Bush, George W.: Döntési helyzetek. Ulpius Ház Könyvkiadó, Budapest, 2010.
Kydd, Andrew H. – Walter, Barbara F.: The Strategies of Terrorism.International Security, Volume 31, No. 1, 2006.
A felhasznált irodalomra vonatkozó szerkesztőségi alapszabály, hogy egyetlen olyan forrás se szerepeljen a Felhasznált irodalom jegyzékében, amelyre a szerző/szerzők a törzsszövegben nem hivatkoznak és amely nem szerepel lábjegyzetben.

Lábjegyzetek
A felhasznált irodalomra való konkrét hivatkozás az adott oldalon, tipográfiai kiemelések nélkül, lábjegyzetben történjen, a hivatkozás oldalszámának megjelölésével:
Borbély Zsuzsanna: Egészségmagatartás, kiégés, mentális egészség – specifikus stresszorok hatása a rendőrség próbaidős tiszthelyettes állományában. Szakdolgozat. ELTE, Budapest, 2017, 1–155.
Külföldi szerzőnél a művön feltüntetett formában:
Hans Kundnani: Germany as a Geo-economic Power. The Washington Quarterly, XXXIV. évf. 2011/3., 40–42. https://doi.org/10.1080/0163660X.2011.587950 (Letöltés időpontja: 2019. 08. 22.)
Walter Lippmann: Public Opinion. New York, Free Press, 1997.
A felhasznált irodalom ismétlődése esetén az i. m. jelölést használjuk:
Borbély: i. m. 150.
Közvetlen ismétlődés esetén: Uo. 150.
Ha azonos szerző(k)től több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket a név után írt zárójeles évszámmal kell megkülönböztetni:
Borbély (2017): i. m. 150.
Ha ugyanazon évben megjelent több tanulmányra hivatkoznak, akkor az évszám után írt a, b, c stb. betűkkel kérjük jelölni mind a szövegben, mind a Felhasznált irodalomban:
Borbély (2017a): i. m. 150.
Kettőnél több szerző esetén az et al. jelölést kérjük alkalmazni mind a magyar, mind a külföldi szerzőknél is.
Papp Ildikó et al.: A viselkedésterápia eredményeinek vizsgálata az elhízás kezelésében egy év távlatában. Orvosi Hetilap, 155. évf. 2014/30., 1197.
Stephen Rollnick et al.: Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior. The Guilford Press, New York, 2008, 42.
Szintén a lábjegyzetben szerepeljenek a magyarázó, kiegészítő információk, illetve a rövidítések feloldásai.
Internetes hivatkozásnál kérjük feltüntetni a letöltés időpontját az adott oldalon, a lábjegyzetben:
Jackie Northam: In A Remote Arctic Outpost, Norway Keeps Watch On Russia’s Military Buildup. NPR, 03. 11. 2019. https://www.npr.org/2019/11/03/775155057/in-a-remote-arctic-outpost-norway-keeps-watch-on-russiasmilitary-buildup?t=1574445341316 (Letöltés időpontja: 2019. 11. 22.)

Köszönjük együttműködésüket!
A Honvédségi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége