Bírálati folyamat

a Honvédségi Szemlében megjelenésre tervezett kéziratról

A bírálati eljárás

A színvonal biztosítása érdekében minden benyújtott kéziratot két szakmai bíráló értékel. A véleményezés folyamata anonim (kettős vak bírálat). Minden egyes kéziratot két független, az adott területen járatos szakértő bírál el és véleményeiket a szerzők megkapják. Amennyiben a két első körös bírálat egymással ellentétes ajánlást fogalmaz meg, harmadik bírálót kell bevonni az eljárásba. A véleményezés eredményeképp a következő javaslatok szerepelhetnek:

A kézirat megjelentetése

– átdolgozás nélkül javasolt;
– kisebb átdolgozás, javítás után, lektorálás nélkül javasolt;
– jelentős átdolgozás, javítás és újabb lektorálás után javasolt;
– teljes átdolgozás, javítás és újabb lektorálás után javasolt;
– nem javasolt.

A megfelelés kritériumai

A folyóiratban megjelentetni kívánt kéziratok megfelelőségi szempontjai: formai követelményeknek való megfelelés (kötelező elemek megléte; a folyóirat témaköréhez való illeszkedés; forráskezelés), tudományos és szakmai érték (időszerűség; módszertan; új eredmények, azok hasznosíthatósága), a kézirat stílusa és szerkezete (logikai felépítés, stílus, magyarázó elemek minősége). E fenti szempontokat 5 pontos skálán értékelik a bírálók. Ha véleményeik átlaga az elérhető pontok 40%-ánál kevesebb, a kéziratot el kell utasítani.

Bírálati űrlap

A szaklektor feladata, hogy – szakmai súlyával, szükség esetén nevével vállalva – megítélje a tanulmány időszerűségét, elméleti, tudományos és gyakorlati értékét, értékelje szerkezeti felépítését, nyelvezetét, stílusát, a szerző által leírt tartalmi jellemzők és formai jegyek (szervezet, intézmény- és személynevek, kifejezések) helyességét (azokat lehetőség szerint javítsa a szövegben és tüntesse fel a lektori jelentésben). Értékelje, hogy a szerző a Honvédségi Szemle közlési feltételeinek megfelelően alkalmazta-e a hivatkozásokat (lábjegyzetek, felhasznált irodalom). Végül nyilatkozzon a közlemény felhasználhatóságáról.

A szaklektor egy bírálati űrlapon, ötfokozatú skála segítségével értékeli a bírált tanulmányt a megadott szempontok szerint. A skála értékei: (1) nem megfelelő; (2) átdolgozandó, súlyos hibákat tartalmaz; (3) javítandó; hibákat tartalmaz (4) jó, kisebb hibákat tartalmaz; (5) kiváló.

A bírált tanulmány megfelelése a folyóirat formai követelményeinek:
Kötelező elemek (absztrakt, kulcsszavak) megléte
A folyóirat témaköréhez való illeszkedés
Felhasznált és hivatkozott irodalom, forráskezelés
Felhasznált és hivatkozott irodalom, forráskezelés

 A bírált tanulmány tudományos és szakmai értéke:
A feldolgozott téma időszerűsége
A módszertan megfelelő és helyesen alkalmazott
A kutatás új eredményei
Az eredmények hasznosíthatósága a Magyar Honvédség szempontjából

A bírált tanulmány szerkezeti felépítése és stílusa:
A tanulmány logikai és technikai felépítése
A szöveg nyelvi megformáltsága
A felhasznált magyarázó elemek (ábrák, térképek etc.) mennyisége, hitelessége, érthetősége

Ezt követően a bíráló szöveges értékelést ad a következőkhöz:
A bírált tanulmány erős oldalainak szöveges összefoglalása
A bírált tanulmány fejlesztendő oldalainak szöveges összefoglalása

Javaslat a kézirat felhasználására.