Gondolatok a védelmi-biztonsági szabályozás reformjának egyes kérdéseiről

Szerzők

  • Kádár Pál dandártábornok

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.1.1

Kulcsszavak:

különleges jogrend, válságkezelés, védelmi-biztonsági szabályozás, védelmi igazgatás, honvédelem, reziliencia, nemzeti ellenálló képesség

Absztrakt

Az Országgyűlés 2020. őszi ülésszakán elfogadta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amely a különleges jogrendre vonatkozó szabályrendszer alapjait 2023. július 1-jei hatállyal lényegesen megreformálja. Az alaptörvényi rendelkezés azonban csak az első lépése annak az átfogó jogalkotásnak és intézkedéssorozatnak, amely új alapokra helyezi a védelmi-biztonsági igazgatás egészét. A szerző áttekintést ad azokról a rendelkezésekről és jogalkotási lépésekről, amelyeken keresztül a védelmi-biztonsági szabályozás rendszere mélységében és működésében is megújul, és amelyek alapján a közigazgatás egésze felkészültebben nézhet szembe a 21. századi biztonsági kihívásokkal. A szabályozási reform következtében az ország védelmi képességei nem kizárólag a katonai vonatkozásban erősödnek, hanem a nemzeti ellenálló képesség megerősítésének követelményével összhangban komplexen, a teljes állami működésre kihatással fejleszthetők.

Információk a szerzőről

Kádár Pál dandártábornok

(PhD), a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető kormányfőtanácsosa, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke, az NKE Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhelyének vezetője

Hivatkozások

• 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100104.KOR

• 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100112.KOR

• 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

• 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300131.kor

• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv

• 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500097.tv

• 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600116.tv

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv

• 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000042.tv

• 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500183.tv

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamosenergiáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv

• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800040.tv

• 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100151.tv

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv

• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv

• 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200159.tv

• 2013. évi XXIII. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300023.tv

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. https://hirlevel.egov.hu/2021/06/27/2021-evi-xciii-torveny-a-vedelmi-es-biztonsagi-tevekenysegek-osszehangolasarol/

• 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről.https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=998h0094.OGY

• Ansah, Tawia: Lawfare: A Rhetorical Analysis. Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2010, 87–119. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=jil

• Balázs István – Hoffman István: Közigazgatás koronavírus idején – a közigazgatási jog rezilienciája? MTA Law Working Papers, 2020/21. http://real.mtak.hu/118795/1/2020_21_Balazs_HoffmanMTALAWWORKING-Reziliencia.pdf

• Dunlap, Charles J. Jr.: Lawfare 101: A Primer. Military Review, 2017/5–6., 8–17. https://core.ac.uk/download/pdf/84098918.pdf

• Dunlap, Charles Jr.: Lawfare. In: John Norton Moore et al. (eds.): National Security Law, 2015, 823–838. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6100&context=faculty_scholarship

• Farkas Ádám – Resperger István: Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése és a nemzetközi jog mai korlátai. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl. Intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 132–149.

• Gueldry, Michel – Gokcek, Gigi – Hebron, Lui (eds.): Understanding New Security Threats. Routledge, 2019.

• Head, Michael: Emergency Powers in Theory and Practice – The Long Shadow of Carl Schmitt. Routledge, 2016.

• Hétpárti egyeztetés a Honvédelmi Minisztériumban. Magyarország Kormánya, 2021. 05. 09. https://kormany.hu/hirek/hetparti-egyeztetes-a-honvedelmi-miniszteriumban

• Hoffman István – Kádár Pál: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai I. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2021/2. http://real.mtak.hu/127878/1/Hoffman-Kadar_AkulonlegesjogrendesavalsagkezeleskozigazgatasijogikihivasaiI.2021_2.pdf

• Hojnyák Dávid – Ungvári Álmos: Az Európai Unió egyes tagállamainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra. Miskolci Jogi Szemle, 2020/1., 122–138. https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/files/10860/10_ungvarhojnyak_t%C3%B6rdelt.pdf

• Kádár Pál: A pandémia kezelése mint a nemzeti ellenálló képesség „tesztje”. Honvédségi Szemle, 2021/2., 3–13. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/435/417, DOI: 10.35926/HSZ.2021.2.1

• Khakee, Anna: Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2009. https://www.files.ethz.ch/isn/99550/PP30_Anna_Khakee_Emergency_Powers.pdf

• Kittrie, Rode F.: Lawfare. Law as a Weapon of War. Oxford University Press, New York, 2016. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

• NATO 2030: United for a New Era (Analysis and Recommendations of the Reflection Group Appointed by the NATO Secretary General). 25. 11. 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

• Sari, Aurel: Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law. The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Helsinki, 2018.

• Sari, Aurel: Hybrid Warfare, Law and the Fulda Gap. University of Exeter Law School, Exeter, 2017.

• Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. Állam- és Jogtudomány, 2020/3., 115–139. https://core.ac.uk/download/pdf/335374565.pdf

• Törvényjavaslat a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Miniszterelnökség, 2021.05. 11. https://www.parlament.hu/irom41/16221/16221.pdf

• Wigell, Mikael – Mikkola, Harri – Juntunen, Tapio: Best Practices in the Whole-of-society Approach in Countering Hybrid Threats. European Parliament, 05. 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653632/EXPO_STU(2021)653632_EN.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-01-31

Hogyan kell idézni

Kádár, P. (2022). Gondolatok a védelmi-biztonsági szabályozás reformjának egyes kérdéseiről. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(1), 3–19. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.1.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban