Környezet? Biztonság! A Honvédelmi Minisztérium 2014–2020-as időszaki környezeti és energiahatékonysági célú, nemzeti és európai uniós társfinanszírozású fejlesztései.

Szerzők

  • Szilágyi Tibor ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.6

Kulcsszavak:

EU fejlesztési források, környezetbiztonság, Magyar Honvédség, Honvédelmi Minisztérium

Absztrakt

A 2014–2020-as fejlesztési időszak során – a nemzeti fejlesztési célok eléréséhez aktívan hozzájárulva – a Honvédelmi Minisztérium az uniós források felhasználásakor olyan területek fejlesztésére összpontosított, ahol az uniós támogatás hozzáadott értéket teremt, hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, illetve csökkenti a környezeti terhelést. Az ember és környezete viszonyát vizsgáló környezetbiztonság a biztonság egyre több dimenzióját köti össze, többszörözi egymásra gyakorolt hatásukat. A haderők mint a szűken értelmezett biztonság hagyományos letéteményesei közvetlenül érintetté válhatnak a biztonság egy viszonylag új elemének, a környezetbiztonságnak megteremtésében, illetve a fenntartására való céltudatos törekvésben.

Információk a szerzőről

Szilágyi Tibor ezredes

vezető mentor, szakreferens (NKE HHK Felsőfokú Vezetőképző Intézet)

Hivatkozások

• A/RES/55/2 United Nations Millennium Declaration. UN General Assembly, 18. 09. 2000. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf

• Dannreuther, Roland: Nemzetközi biztonság. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2016.

• Fodor Péter: A NATO és energiabiztonság. Hadmérnök, 2009/3., 68–179. http://www.hadmernok.hu/2009_3_fodor.pdf

• Dr. Halász László – Dr. Földi László: Környezetbiztonság. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, 2014. https://docplayer.hu/107121904-Dr-halaszlaszlo-dr-foldi-laszlo-kornyezetbiztonsag-arop-tudasalapu-kozszolgalati-elomenetel.html

• Karches Tamás – Papp Tamás: Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazhatóságá-nak bemutatása. Műszaki Katonai Közlöny, 2016/1., 158–163. https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nkehu/2018_4_11_Karches_Papp_MKK%20cikk_jav.pdf

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program v6.1. Palyazat.gov.hu. https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=1090605

• Lippert, Tyler H.: NATO, Climate Change and International Security. Dissertation, Pardee RAND Graduate School, 2016. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD300/RGSD387/RAND_RGSD387.pdf

• Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. Palya-zat.gov.hu.https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=52032

• Report on the implementation of the European Security Strategy. DGF Communicati-on/Publications, Brussels, 2009. https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf

• Seres György: Fenntartható fejlődés – fenntartható nemzetvédelem. Hadmérnök, 2010/4., 322–339. http://www.hadmernok.hu/2010_4_seres.pdf

• Szilágyi Tibor: A Honvédelmi Minisztérium európai uniós forrásból megvalósuló fejlesz-tései: eredmények és tanulságok a 2014–2020-as fejlesztési időszakban, irányok és lehetősé-gek a 2021–2027-es tervezési időszak során – 2019. In: Pohl Árpád (szerk.): Biztonság és honvédelem. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 827–843.

• Szilágyi Tibor: A Honvédelmi Minisztérium európai uniós forrásból megvalósuló fejlesz-tései a 2014–2020-as fejlesztési időszak első öt évében. Honvédségi Szemle, 2019/3., 33–45. http://real.mtak.hu/125205/1/HSZ_2019_147_3_Szilagyi_Tibor.pdf

• Szilágyi Tibor: Az EU 2014–2020 programozási időszak támogatási rendszere: HM célki-tűzések,lehetőségek és a realitás – közérthetően. Honvédelmi Minisztérium Védelemgazda-sági Hivatal, Költségvetés Pénzügy Számvitel, 2015/1., 35–44.

• The Military’s Impact on the Environment: A Neglected Aspect of the Sustainable Deve-lopment Debate. International Peace Bureau, Geneva, 08. 2002. http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-paper.pdf

• 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

• 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevé-kenységről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM&timeshift=20160625&txtreferer=00000001.txt

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különle-ges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-nyek módosításáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv

• 24/2014. (III. 31.) HM utasítás az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszak forrá-sainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A14U0024.HM&txtreferer=00000003.txt

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400272.kor

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-04

Hogyan kell idézni

Szilágyi, T. (2022). Környezet? Biztonság! A Honvédelmi Minisztérium 2014–2020-as időszaki környezeti és energiahatékonysági célú, nemzeti és európai uniós társfinanszírozású fejlesztései. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(4), 73–93. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.4.6

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika