A magyar haderőfejlesztési stratégia a védelmi képességek Covid–19 pandémiát követő globális felértékelődési trendjének tükrében (1.)

Szerzők

  • Szabó Zoltán Tamás
  • Forgó Gábor
  • Dr. Alpek B. Levente

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.1

Kulcsszavak:

geopolitika, Covid–19, védelmi ipar, biztonságpolitika, honvédelem

Absztrakt

A Covid–19 világjárvány okozta turbulenciák és ellátási zavarok felhívták a figyelmet a biztonság, azon belül is a működés- és ellátásbiztonság, illetve a stratégiai iparágakon belüli önellátás képességének a fontosságára. A járvány nyomán leginkább az egészségipar került előtérbe, az iparági elemzések és a GDP-arányos védelmi kiadások azonban a védelmi ipar felértékelődését is mutatják. A globális védelmi kiadások GDP-hez viszonyított arányának évek óta tartó csökkenő trendje a 2018. évi mélypont után növekedni kezdett. 2019-ben a változás még csak enyhe, 4 bázispontos, majd 2020-ban, a Covid–19 járvány okozta turbulenciák kibontakozásának évében az emelkedés már mintegy 17 bázispontos az előző évhez képest. Ezzel a GDP-arányos védelmi kiadások szintje ismét 2,3% fölé emelkedett, amely 2013 óta a legmagasabb érték. Ebben a fordulatban – a geopolitikai feszültségek mellett – közrejátszhatott az önellátás, a nemzet- és az ellátásbiztonság felértékelődése is a Covid–19 járvány alatt. A 2022-ben eszkalálódó orosz–ukrán konfliktus fényében várhatóan a védelmi képességekre és a védelmi iparra irányuló figyelem továbbra is fennmarad. Magyarországon 1990-et követően – a korábban több innovatív fejlesztést felmutató és mintegy harmincezer embert foglalkoztató – védelmi ipar jelentősen leépült, és a honvédség védelmi képességei is egyre több kérdést vetettek fel. 2010-től azonban szemléletváltás volt tapasztalható a hazai védelmi és gazdaságstratégiában. Magyarország esetében a védelmi képességek fejlesztésének igénye és prioritása már évekkel a Covid–19 járvány előtt megfogalmazódott, majd 2016-tól kezdetét vette a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program.

Szerző életrajzok

Szabó Zoltán Tamás

PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola)

Forgó Gábor

osztályvezető (Pénzügyminisztérium)

Dr. Alpek B. Levente

(PhD), egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem)

Hivatkozások

• 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog-ram megvalósításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1298.KOR&txtreferer=00000001.txt

• Alicke, Knut – Azcue, Xavier – Barriball, Edward: Supply chain recovery in coronavirus times – plan for now and the future. McKinsey & Company, 18. 03. 2020. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-recovery-in-coronavirus-times-plan-fornow-and-the-future#

• Andrékó Gábor: A Krím félsziget annektálásának orosz költségei és a folyamat visszafor-díthatóságának kérdése. Külügyi Szemle, 2022/1., 142–175. https://kki.hu/wp-content/uploads/2022/05/06-Andreko-Gabor.pdf; DOI: 10.47707/Kulugyi_Szemle.2022.1.6

• Benkő Tibor: Hivatástudat és technológiai fejlődés a Magyar Honvédségben. Hadtudo-mány, 2016. évi különszám, 6–14. http://real.mtak.hu/50092/1/ht2016_kulonszam_8_16_u.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.K.6

• B. Müller Tamás: Adatok a honvédelem területéről. Képviselői Információs Szolgálat, 2018/7. Infotabló. https://www.parlament.hu/documents/10181/1489583/Infotablo_2018_7_honvedelmi_adatok.pdf/b576c3a8-d457-8db0-62e9-749482615fe1

• B. Müller Tamás: A katonai életpálya és illetményrendszere. Képviselői Információs Szol-gálat, 2020/25. Infojegyzet, 2020. 04. 30. https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_25_honvedseg_illetmeny.pdf/8a2217d1-7aa4-ff75-ede0-231dc22dffc1?t=1588227974540

• Budavári Krisztina: A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei. Magyar Had-tudományi Társaság, Budapest, 2020. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/Tud%c3%a1st%c3%a1r/2020/Budav%c3%a1ri%20Kriszti-na%20A%20magyar%20v%c3%a9delmi_ipar%20helyzete%20%c3%a9s%20fejl%c5%91d%c3%a9si%20lehet%c5%91s%c3%a9gei.%20MHTT%202021.%20(PDF%20k%c3%b6nyv).pdf; DOI: 10.51491/vedelmi.ipar2021

• Comparison of Hungary and Romania Military Strengths (2022). Global Firepower. https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=hungary&country2=romania

• Donated T-72 Tanks arrive in Iraq. 11. 11. 2005. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_21570.htm?selectedLocale=en

• Emert, Jason F.: A Trump-elnökség vége – republikánus szemmel. (The End of the Trump Presidency – A Republican Viewpoint. Fordította: Baranyi Tamás Péter) Külügyi Szemle, 2021/1., 3–28. https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/05/KSZ_2021_1_1_Emert.pdf; DOI: 10.47707/Kulugyi_Szemle.2021.1.01.

• Ernszt József: A 122 mm-es 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarack. Haditechnika, 2013/6., 65–68. https://docplayer.hu/110404791-A-zrinyi-jarmucsalad-tortenete.html

• Hausmann Róbert: A globális ellátási láncok átalakulása a feldolgozóiparban a koronaví-rus-járvány következtében. Hitelintézeti Szemle, 2020/3., 130–153. https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/hsz-19-3-e1-hausmann.pdf; DOI: 10.25201/HSZ.19.3.130153

• Huszák Dániel: Elkészült a magyar páncélozott harcjárműgyár épülete – Itt vannak a leg-fontosabb tudnivalók. Portfolio.hu, 2022. 03. 26. https://www.portfolio.hu/global/20220326/elkeszult-a-magyarpancelozott-harcjarmugyar-epulete-itt-vannak-a-legfontosabb-tudnivalok-535735

• Irinyi Terv – Az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásáról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 2016. https://2015-2019.kormany.hu/download/d/c1/b0000/Irinyi-terv.pdf

• Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. Állami Számve-vőszék, Budapest, 2009. https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2009/0905j000.pdf?ctid=732

• Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században I. kötet: Politika és tár-sadalom, hadtörténet, jogalkotás. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996.

• Kovács Vilmos: A honvédtüzérség újraszervezése és megtartása a rejtés időszakában, 1928-ig. Haditechnika, 2013/6., 3–9. https://docplayer.hu/110404791-A-zrinyi-jarmucsalad-tortenete.html

• Magyar Tartalékosok Szövetsége: Húsz éve híd a társadalom és a honvédség között. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2021.

• Military expenditure (% of GDP). https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2020&start=2010

• Military expenditure (% of GDP) – Hungary. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=HU

• Military expenditure (% of GDP) – Hungary. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2020&locations=HU&start=1990

• Military expenditure (current USD) – Hungary. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2020&locations=HU&start=1990

• Ocskay István: Puma lánctalpas gyalogsági harcjármű és lehetséges megjelenése a Magyar Honvédség állományában. Hadmérnök, 2020/1., 31–44. http://real.mtak.hu/109941/1/HM_2020_1_Ocskay_Istvan.pdf

• Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 2019/1., 2–8. http://real.mtak.hu/98523/1/HT_2019-1_cikk-01.pdf; DOI: 10.23713/HT.53.1.01

• Shih, W. C.: What it takes to reshore manufacturing successfully. Sloan Management Re-view, 09. 2014. https://sloanreview.mit.edu/article/what-it-takes-to-reshore-manufacturing-successfully/

• Slaughter, Annie-Marle – Mahbubani, Kishore – Walt, Stephen M. – Nakayama, Toshihiro – O’Neil, Shannon K. – Mohan, C. Raja – Niblett, Robin: U.S. Grand Strategy After Ukraine. Seven thinkers weigh in on how the war will shift U.S. foreign policy. Foreign Policy, 21. 03. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/03/21/us-geopolitics-security-strategy-war-russia-ukraine-china-indopacific-europe/

• Sticz László: A védelmi ipar helye, szerepe a katonai képességfejlesztés folyamatában a HM Rt.-k és azok privatizációja bemutatása tükrében. Hadmérnök, 2009/3., 375–388. http://hadmernok.hu/2009_3_sticz.pdf

• Supply Chains Reimagined – Recovery and Renewal in Asia Pacific and Beyond. Baker McKenzie, 2020. https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/08/supply-chainsreimagined_17-aug.pdf?la=en

• Szilágyi István: A geopolitika elmélete. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018.

• Taksás Balázs: Trinity of Defense Industry. University of Defence, Brno, Economics and Management, 2019/1., 70–77. https://www.researchgate.net/profile/Balazs-Tak-sas/publication/335321585_TRINITY_OF_DEFENSE_INDUSTRY/links/5d5e806d92851c376371b763/TRINITY-OF-DEFENSEINDUSTRY.pdf

• Tálas Péter – Téglási József – Dr. Kállai Attila – Makalicza József – Nyulászi Tamás – Dr. Berek Tamás: Katonai Alapismeretek. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010.

• Tóth József (szerk.): Általános Társadalomföldrajz. Dialog Campus Kiadó, Budapest, 2002.

• Vörös József: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment [Digitális kiadás]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018. https://mersz.hu/kiadvany/298/dokumentum/info/; DOI: 10.1556/9789634542162

• Weiss, Richard – Delfs, Arne – Nienaber Michael: Germany Doubles Military Spending, But Can’t Rearm Overnight. Bloomberg, 24. 03. 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-24/germany-military-spending-up-after-russia-invades-ukraine

• Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. https://web.archive.org/web/20180306144605/https://honvedelem.hu/files/files/108409/zrinyi2026_190_190_7.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-14

Hogyan kell idézni

Szabó, Z. T., Forgó, G., & Alpek B., L. (2022). A magyar haderőfejlesztési stratégia a védelmi képességek Covid–19 pandémiát követő globális felértékelődési trendjének tükrében (1.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(5), 3–13. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban