Tények, vélemények és javaslatok egy 21. századi, új típusú lakosságvédelmi rendszer kialakításához

Szerzők

  • Zellei Gábor ny. ezredes
  • Nagy Sándor alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.4

Kulcsszavak:

védelmi igazgatás, polgári védelem, új típusú lakosságvédelmi rendszer

Absztrakt

Napjaink biztonságpolitikai helyzetének gyors változása, a nagyhatalmi érdekek ütközései, a világjárvány utáni gazdasági nehézségek kiemelt módon érintették Európát. A biztonsági környezet változása nyomán egyfajta fegyverkezési verseny bontakozott ki, a járványhelyzet miatti gazdasági megtorpanásból több nemzet is a hadiipar felpörgetésében és fejlesztésében látta a kiutat, ami tovább eszkalálja a fegyverkezést. Az Európai Unió nemzetközi súlya az erőkivetítési képesség hiányában háttérbe szorult, az Egyesült Államok globális hatalmi szerepe is meginogni látszik az ellenérdekelt Kína és Oroszország egymáshoz való közeledésével. Felmerül a kérdés: a 21. századi technológiai szinten lévő fegyverrendszerek mellett a lakosság védelmének 20. századból megöröklött jogi keretei és eljárásrendjei alkalmasak-e a civil lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméhez? Ugyancsak kérdéses a lakosságvédelem hazai feladatrendszerében kialakult katasztrófavédelmi és fegyveres összeütközések időszaki kettősségének helyzete, amely a megváltozott geopolitikai helyzet miatt átgondolásra, a feladatok vezetés-irányítási funkciói tekintetében racionalizálásra, a fegyveres időszaki feladatokra való hatékony reagálás érdekében pedig újragondolásra javasolt.

Szerző életrajzok

Zellei Gábor ny. ezredes

(PhD): 1977–2010 között különböző polgári védelmi beosztásokban szolgált. Jelenleg a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője, ugyanott a Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztály titkára. Az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskolájának oktatója, a MTA köztestületi tagja. (ORCID: 0000-0002-3414-3611; MTMT: 10039105)

Nagy Sándor alezredes

(PhD): 1997–2009 között a Magyar Honvédség különböző csapatszervezeteinél szolgált, 2009–2019 között a katasztrófavédelem állományában helyi és központi szinten vezetői beosztásokat töltött be a polgári védelmi szakterületen. 2019-től a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség kiemelt főtisztje, jelenleg a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Stratégiai Tervező Főnökség kiemelt főtisztje (főnök-helyettese). Az MTA köztestületi tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője (ORCID: 0000-0001-9774-8434; MTMT: 10039459)

Hivatkozások

• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól.

• 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól.

• 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról.

• 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről.NATO Civil Preparedness Civil Protection Group: Response during a crisis. In: A Practical Guide to Public Information during a Crisis Budapest Guidelines III. Budapest, 2006, 19–22. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185340.htm (Letöltés időpontja: 2023. 05. 14.)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-02-28

Hogyan kell idézni

Zellei, G., & Nagy, S. (2024). Tények, vélemények és javaslatok egy 21. századi, új típusú lakosságvédelmi rendszer kialakításához. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(1), 42–50. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.4

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés