Az állomány tagjának kártérítési felelőssége a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján

Szerzők

  • Mihók Sándor ny. alezredes

Kulcsszavak:

szolgálati viszony, munkavállaló, (kár)felelősség, megőrzési felelősség, leltárhiány, káreljárás

Absztrakt

A szerző a tanulmányában bemutatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) szabályozott: az „állomány tagja” kártérítési felelősségének alapvető rendelkezéseit és annak kapcsolatát a más jogágakban alkalmazott kártérítési felelősségi rendszerekkel.

Hivatkozások

• Dávid Péter – Dr. Hazafi Zoltán – Dr. Magyar Éva – Dr. Sipos-Szabó Zsanett: A közszolgálati tiszt-viselői törvény magyarázata. ÁROP-2.2.5.-2008-0001 számú, Humán-erőforrásgazdálkodás a közpon-ti közigazgatásban kiemelt projekt, 2012. március 31. http://magyaryprogram.kormany. hu/download/2/51/90000/01_20120331_A_Kttv_magyarazata_AROP225_online.pdf

• Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta – Dr. Hanyu Henrietta – Dr. Kártyás Gábor: Új Munka Törvény-könyve. Az Mt., a Met., a Kjt., a Kttv. és egyéb munkajogi előírások átfogó, közérthető magyarázata esettanulmányokkal, on-line mintadokumentumokkal, ellenőrzőlistákkal. Fórum Média Kiadó Kft., 2014. novemberi állapot. www.forum-media.hu

• Dr. Halmos Szilvia – Dr. Petrovics Zoltán: Munkajog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazga-tástudományi Kar, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-88-7

• Dr. Miholics Tivadar: Magyar munkajog. I. kötet. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kft., 1994, ISBN 963 8304 92 8.

• Dr. Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása. Jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzés Közszolgálati jog II. című tantárgyához. Nemzeti Közszol-gálati Egyetem, Budapest, 2014, ISBN 978-615-5491-14-6. http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/a-hivatasos-es-a-szerzodeses-katonak-jogallasa.original.pdf

• A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid=A1200205.TV (Letöltés időpontja: 2015. július 15.)

• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid=A1100199.TV (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intéz-kedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100113. TV (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500125 (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

• A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályai-ról szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300010.HM (Letöltés időpontja: 2015. 07. 15.)

##submission.downloads##

Megjelent

2016-02-01

Hogyan kell idézni

Mihók, S. (2016). Az állomány tagjának kártérítési felelőssége a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 144(1), 102–111. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/718

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés