Az önkéntes tartalékosok a különleges jogrendben

  • Székely Zoltán
Kulcsszavak: önkéntes haderő, tartalékos rendszer, különleges jogrend

Absztrakt

A hidegháborút követően a megváltozott biztonsági kihívásoknak megfelelően a különleges jogrendek szabályozásába is új esetek kerültek be. E kihívásoknak megfelelően a Magyar Honvédség feladatrendszere is átalakuláson ment át, amivel párhuzamosan a tartalékos rendszer is átformálódott.

Információk a szerzőről

Székely Zoltán

Székely Zoltán alezredes, kiemelt vezető főtiszt (Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály)

Hivatkozások

*1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv.

*2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv.

*2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200205.tv 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000040.kor.

A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének monitoringja. HM belső kiadvány, Budapest, 2014. A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének monitoringja. HM belső kiadvány, Budapest, 2016.

Bódi Stefánia: A Szent Korona-eszme különbségei Eckhart Ferenc, Timon Ákos és Bartoniek Emma felfogásában. Polgári Szemle, 11. évf. 2015a/1–3. http://polgariszemle.hu/archivum/96-2015-junius-11-evfolyam-1-3-szam/toertenelemtudomany-jogtoertenet/669-a-szent-korona-eszme-kueloenbsegei-eckhart-ferenc-timon-akos-es-bartoniek-emma-felfogasaban.

Bódi Stefánia: Jogszabályváltozások a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, különös tekintettel a Magyar Honvédség és a rendőrség többletfeladataira. Jogelméleti Szemle, 2015b/4. http://jesz. ajk.elte.hu/2015_4.pdf.

Dandeker, Christopher: Búcsú a fegyverektől? Haderő és nemzetállam a változó világban. In: Molnár Ferenc (szerk.): Civil-katonai kapcsolatok. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2006, 33–55.

Farkas Ádám – Kádár Pál: A különleges jogrendi szabályozás fejlődése és katonai védelmi vonatkozásai. In: Farkas Ádám – Kádár Pál: Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016.

Lakatos László: A különleges jogrend és a honvédelem szabályzása. MTA, Budapest, 2014. Lowenthal, Mark M.: Hírszerzés – A titkoktól a politikai döntésekig. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2017.

Magyarország Alaptörvénye. https://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf.

Publius Flavius Vegetius Renatus: Epitoma Rei Militaris. In: Kákóczki Balázs: Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban. Attraktor, Máriabesnyő, 2013.

Ujházy László: A tartalékosok és a tartalékos szövetségek szerepe napjainkban. Honvédségi Szemle, 142. évf. 2014/1., 41–45.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Székely, Z. (2021). Az önkéntes tartalékosok a különleges jogrendben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 40-55. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.4
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés