Az erők megóvása napjaink műveleti környezetében

  • Csurgó Attila ezredes
Kulcsszavak: erők megóvása, hadviselés, fenyegetettség, információ, hibrid, nemlineáris háború, stratégia

Absztrakt

Az erők megóvása mint fogalom 2004 óta változatlan mind a hazai, mind a 2019-ben kiadott NATO-meghatározások és -definíciók gyűjteményében. A hadviselésben azonban jelentős változások figyelhetőek meg, az indirekt eljárások mindjobban háttérbe szorítják a hagyományos vagy direkt eljárási módozatokat. Az információs technológiában tapasztalható rohamos fejlődés határozza meg korunk társadalmát. A társadalom változása – mint a korábbi korszakokban is – napjainkban is hatással van a hadviselésére. A társadalmi tudat befolyásolása már esetenként túlszárnyalja a precíziós fegyverek hatásfokát. A háborút már nem feltétlenül az ellenfél katonai erejének sikeres rombolása határozza meg, hanem az állam funkcióira és a társadalom egészére mért átfogó csapások. A hadviselés újszerű formája egy folyamatosan változó, kiszámíthatatlan műveleti környezetet teremt, amely napjainkban – a szerző megítélése szerint – hatással van az erők megóvására.

Információk a szerzőről

Csurgó Attila ezredes

osztályvezető (NATO Terrorizmus Elleni Védelem Kiválósági Központ Képességfejlesztési Osztály)

Hivatkozások

_1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2020. évi 81. szám. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/letoltes

AAP-06 (STANAG 3680) NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) NSO, 2019.

Allied Joint Publication AJP-3.14, Allied Joint Doctrine for Force Protection. 04. 2015. NSO. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454616/20150804-AJP_3_14_Force_Protection_Secured.pdf

Allied Joint Publication AJP-3B, Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. 03. 2011. NSA. http://everyspec.com/NATO/NATO-ATP/download.php?spec=AJP-3B_MAR2011.050361.pdf

Allied Joint Publication AJP-5, Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations, Edition A, Version 2. 05. 2019. NSO. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/837082/dcdc_doctrine_nato_planning_of_ops_ajp_5.pdf

Berkebile, Richard E.: Thoughts on Force Protection. Joint Force Quarterly 81, 2nd Quarter 2016, 140–148. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-81/jfq-81_140-148_Berkebile.pdf

Erlanger, Steven – Oppel, Richard: A Disciplined Hezbollah Surprises Israel with Its Training, Tactics and Weapons. The New York Times, 07. 08. 2006. https://www.nytimes.com/2006/08/07/world/middleeast/07hezbollah.html

Forgács Balázs: A háború és a politika viszonyrendszere. In: Gőcze István (szerk.): A háború és a politika viszonyrendszere. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017.

Geraszimov, Valerij: Cennoszty nauki v predvigyenyii. Vojenno-promislennij kurjer, 2013/8. http://www.vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf

Hart, B. H. Liddell: Stratégia. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002.

Hoffman, Frank G.: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, 12. 2007. http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf

Joint Publication (JP) 3-0, Joint Operations. The Joint Staff, Washington, DC, III-30–III-31., 11. 06. 2011. https://www.benning.army.mil/mssp/security%20topics/Global%20and%20Regional%20Security/content/pdf/jp3_0.pdf

Kovács Tibor: A túlélőképesség fokozásának műszaki feladatai. Hadtudomány, 2004/1., 114–122.

Kovács Tibor – Talián István: A „Force Protection” és a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége. Felderítő Szemle, 2004/1., 94–105. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2004-1.pdf

Lange, Katie: 6 Things to Know About Operation Desert Storm. American Military History. https://www.military.com/history/operation-desert-storm-6-things-know

Morris, Victor R.: Grading Gerasimov: Evaluating Russian Nonlinear War Through Modern Chinese Doctrine. Small Wars Journal, 17. 09. 2015. https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/grading-gerasimovevaluating-russian-nonlinear-war-through-modern-chinese-doctrine

Persian Gulf War. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Persian-Gulf-War

Pintér Róbert: Úton az információs társadalom megismerése felé. In: Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom – Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Gondolat – Új Mandátum, Budapest, 2007, 11–28. https://mek.oszk.hu/05400/05433/05433.pdf

Rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. Külügyi és Külgazdasági Intézet, Tanulmányok T-2014/1., 2014. 10. 14. https://docplayer.hu/6612943-Oroszorszag-hibrid-haboruja-ukrajnaban.html

Russian Information Campaign Against Ukrainian State And Defence Forces, Executive Summary. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. https://stratcomcoe.org/russianinformation-campaign-against-ukrainian-state-and-defence-forces

Schnaufer II, Tad A.: Redefining Hybrid Warfare: Russia’s Nonlinear War against the West. Journal of Strategic Security, Vol. 10, No. 1, 2017, 17–31. https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol10/iss1/3/; DOI: 10.5038/1944-0472.10.1.1538

Szendy István: A hadviselés, mint tudományelméleti és tudomány-rendszertani kategória. Hadtudomány, 2017/3–4., 108–131. http://mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_3-4/Ht_201734_108-131.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2017.27.3–4.106

U.S. Army, Field Manual 3-0 Operations C-1. GPO, Washington DC, 2011.

Megjelent
2021-05-13
Hogyan kell idézni
Csurgó, A. (2021). Az erők megóvása napjaink műveleti környezetében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 29-39. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.3
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés