A művelettervezés jogi feladatai

  • Dr. Vikman László főhadnagy (dr. jur.)
Kulcsszavak: művelettervezés, művelet-végrehajtási szabályok, jogi feladatok, Törzsszolgálati Szabályzat, NATO művelettervezési eljárása (COPD)

Absztrakt

A művelettervezés az egyik legösszetettebb katonai vezetői tevékenység, szerteágazó szakterületeket kell összefognia, eredményeiket pedig egy koherens, hatékony és végrehajtható tervvé formálnia. A folyamatban több ponton szükség van jogász szakértelem bevonására, bizonyos esetekben kritikus kérdésekben is. A hadijogász-szakirodalom – tekintettel a jogászok támogató szerepére – talán kicsit takarékosan bánik a tervezési munka folyamán felmerülő feladatok elemzésével. Jelen írás ezen a helyzeten kíván változtatni az egyes módszertanokban foglalt fontosabb feladatok áttekintésével, bizonyos vonatkozásokban pedig javaslatok megfogalmazásával.

Információk a szerzőről

Dr. Vikman László főhadnagy (dr. jur.)

művelettervező főtiszt (MHP Hadműveleti Csoportfőnökség Művelettervező Főnökség)

Hivatkozások

_1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900020.TVR#lbj0id13a1

Allied Command Operations, Comprehensive Operations Planning Directive, COPD INTERIM V2.0.SHAPE, 04. 10. 2013. https://www.cmdrcoe.org/download.cgf.php?id=9

Ált/214 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Célkezelési (Targeting) Doktrína.

Baillat, Jean-Michel: Hybrid Warfare, a New Challenge to the Law of Armed Conflicts? NATO Legal Gazette, Issue 37, 10. 2016, 24–34. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/legal_gazette_37a.pdf

Binnendijk, Hans – Petersen, Friis Arne: The Comprehensive Approach Initiative: Future Options for NATO. Defense Horizons, Number 58, 09. 2007, 1–5. https://www.files.ethz.ch/isn/135087/DH_58.pdf

Farkas Ádám: A totalitás kora? A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. Magyar Katonai és Hadijogi Társaság, Budapest, 2018. http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/08/FA_a_totalitas_kora_BJM_I.pdf

Farkas Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Budapest, 2020.

Farkas Ádám: Komplex biztonság, hibrid konfliktusok, összetett válaszok. Honvédségi Szemle, 2020/4., 11–23. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/issue/view/9/12; DOI: 10.35926/HSZ.2020.4.1

Farkas Ádám – Resperger István: Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése és a nem-zetközi jog mai korlátai. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 132–149.

Farkas Ádám – Sulyok Gábor: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának lehetőségei és szerepe a terrorizmus elleni küzdelem és a hibrid konfliktusok kezelése terén. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 26–45.

Hegedüs, Zoltan (ed.): NATO Legal Deskbook. Second Edition. 2010. SHAPE. https://info.publicintelligence.net/NATO-LegalDeskbook.pdf

Hódos László: A hibrid konfliktusok felívelési szakasza, avagy a fenyegetés észlelésének, megelőzésének és kezelésének nemzetbiztonsági aspektusai. Honvédségi Szemle, 2020/4., 49–64. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/issue/view/9/12; DOI: 10.35926/HSZ.2020.4.4

Joint Publication 5-0, Joint Planning. Joint Chiefs of Staff, 16. 06. 2017. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp5_0_20171606.pdf

Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni fegyveres fellépés lehetőségei és problémái. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 92–114.

Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015.

Kelemen Roland: A kibertérből érkező fenyegetések jelentősége a hibrid konfliktusokban és azok várható fejlődése. Honvédségi Szemle, 2020/4., 65–81. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/issue/view/9/12; DOI: 10.35926/HSZ.2020.4.5

Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. Rész. Ált/216, hatályba léptette a HK 71/2015. (HK 5.) HVKF szakutasítás.

Moore, John: Lawfare. The Three Swords Magazine, 31/2017, 38–43. http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2017/Lawfare_Moore.pdf

Schnaubelt, Christopher M.: Integrating Civilian and Military Approaches to Strategy. In: Christopher M. Schnaubelt (ed.): Towards a Comprehensive Approach: Integrating Civilian and Military Concepts of Strategy. NDC Forum Paper 15, NATO Defense College, 03. 2011, 4–11. http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=272

Spitzer Jenő: A felfegyverzett drónok alkalmazásának egyes nemzetközi jogi kérdései. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 172–190.

Spitzer Jenő: Az önvédelem és a terrorizmus ütközete: hajlik vagy törik a nemzetközi jog? Honvédségi Szemle, 2018/2., 30–41. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/389

Spitzer Jenő: Önvédelem versus terrorizmus. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2019. https://docplayer.hu/137193383-Onvedelem-versus-terrorizmus.html

Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

Sulyok Gábor: Humanitárius intervenció az ezredforduló után. In: Béli Gábor – Kis Kelemen Bence – Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából. Publikon Kiadó, Pécs, 2018, 85–118. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/18227/beli-kis-mohay-szalayne-emlekkotet-herczegh-geza-90-studiaeuropaea-pecs-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Varga Attila: A NATO művelet-végrehajtási szabályainak esszenciája. Hadtudomány, 2008/3–4., 45–58. http://mhtt.eu/hadtudomany/2008/3_4/045-058.pdf

Végh Károly: Információs és befolyásolási műveletek a nemzetközi jog „szürke zónájában”. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 191–212.

Vincze Viola: Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása fegyveres konfliktusok idején. In: Farkas Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 213–239.

Megjelent
2021-03-04
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés