Morális reziliencia mint a katona harcértékét meghatározó elem.

Szerzők

  • Markovics Milán Mór őrnagy

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.8

Absztrakt

A morális reziliencia egy személy rugalmasságon alapuló ellenálló képessége az elé tárulkozó (etikailag értékelhető) akadályokkal, kihívásokkal szemben, amely tulajdonságának alapját a katona erkölcsi-morális értékeihez való viszonya adja. A moralitás vizsgálata a filozófia feladata. A morális reziliencia összetett jelenséget takar, amelynek számos kapcsolódása található a lélektannal és a morálteológiával. A morális reziliencia kialakításának elméleti megalapozása multidiszciplináris összefogást igényel. Filozófiai dimenziójának kialakításában a katonaetikai oktatás és a katonai kiképzés etikailag is meghatározott formája és tartalma segíthet, amely egy katona hatékonyságának csak egyik, ugyanakkor jelentős eleme.

Információk a szerzőről

Markovics Milán Mór őrnagy

egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék (ORCID: 0000-0002-6577-8513; MTMT: 10065381)

Hivatkozások

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00 (Letöltés időpontja: 2024. 01. 09.)

• A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű – Egy, a polgárait, az értékeit és az érdekeit megvédő Európai Unióért, amely hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság megvalósításához. Brüsszel, 2022. 03. 21. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/hu/pdf (Letöltés időpontja: 2024. 01. 09.)

• Atuel, Hazel R. et al.: Exploring Moral Injury: Theory, Measurement, and Applications. Military Behavioral Health, 8. évf. 2020/3., 2. DOI: 10.1080/21635781.2020.1753604

• Baarle, Eva van – Molendijk, Tine: Resilience as the Road to Mental Readiness? Reflections from an Ethics-of-care Perspective. Journal of Military Ethics, 20. évf. 2021/2., 129–144. DOI: 10.1080/15027570.2021.1973721

• Boda Mihály: A katonai erények. Hadtörténelmi példákkal szemléltetett katonai etikai elmélet. Ludovika Kiadó, Budapest, 2021.

• Boda Mihály: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 1. rész – Az erények és a katonai erénylisták. Hadtudomány, 11. évf. 2018a/1., 38–47. DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.1.38

• Boda Mihály: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 2. rész – A bátorság. Hadtudomány, 11. évf. 2018b/2., 18–29. DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.2.18

• Boda Mihály: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban. 3. rész – A becsület. Hadtudomány, 11. évf. 2018c/3–4., 17–30. DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.3-4.17

• Boda Mihály: Az erkölcs és a morál katonai jelentősége. Honvédségi Szemle, 145. évf. 2017/4., 88–98.

• Buechner, Barton David: Untold Stories of Moral Injury: What We Are Learning – And Not Learning – From Military Veterans in Transition. Frontiers in Communication, 5. évf. 2020. DOI: 10.3389/fcomm.2020.599301

• Charney, Dennis S.: Resilience: The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

• Clausewitz, Carl von: A háborúról. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013.

• Commitment to enhance resilience. NATO [é. n.] https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm?selectedLocale=en (Letöltés időpontja: 2024. 01. 09.)

• Detréné Urbán Nóra: A stressz-rezisztencia és a pszichológiai reziliencia fejlesztésének és fenntartásának szükségessége a védelmi szektorban. Doktori (PhD-) értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016. DOI: 10.17625/NKE.2016.10

• Haubold, Johannes: Homer’s people: Epic Poetry and Social Formation. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. DOI: 10.1017/CBO9781107297975

• Hippói Szent Ágoston: In Festo Martyris Vincentii. Sermo 276/2. [é. n.] https://www.augustinus. it/latino/discorsi/discorso_389_testo.htm (Letöltés időpontja: 2024. 01. 17.)

• Hornyák Beatrix: A mentális állóképesség fejlesztése mint lehetséges védelmi jellegű lélektani művelet. Hadtudományi Szemle, IX. évf. 2016/1., 235–248.

• Hornyák Beatrix: A mentális állóképesség mérésének és fejlesztésének lehetősége a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses személyi állományának körében. Doktori (PhD-) értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2022.

• Horton, Alex: Breaking Bad’s Moral Lesson to Civilians. The Atlantic, 2013. 08. 09.

• Irha Edina: A reziliencia átfogó vizsgálata missziót megjárt és misszióra készülő katonáknál. Szakdolgozat. Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, 2014.

• Jameton, Andrew: Nursing Practice: The Ethical Issues. Pearson College Div., 1984.

• Jamieson, Nikki et al.: Military Moral Injury: A Concept Analysis. International Journal of Mental Health Nursing (Wiley), 29. évf. 2020/6., 1049–1066.

• Keegan, John: A csata arca. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022.

• Koenig, Harold G. et al.: Assessment of Moral Injury in Veterans and Active Duty Military Personnel with PTSD: A Review. Frontiers in Psychiatry, 10/443. 2019, 1–15.

• Koenig, Harold G. et al: Rationale for Spiritually Oriented Cognitive Processing Therapy for Moral Injury in Active Duty Military and Veterans with Posttraumatic Stress Disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2017, 205, 147–153.

• Lachman, Vicki D.: Ethics, Law, and Policy. Moral Resilience: Managing and Preventing Moral Distress and Moral Residue. MEDSURG Nursing, 25. évf. 2016/2., 121–124.

• Litz, Brett T. et al.: Moral Injury and Moral Repair in War Veterans: A Preliminary Model and Intervention Strategy. Clinical Psychology Review, 29. évf. 2009/8., 695–706. DOI: 10.1016/j.cpr.2009.07.003

• Markovics Milán Mór: Lelkigondozás a hadseregben, In: Semsey Gábor et al. (szerk.): Segítő találkozások mentálhigiénés szemléletben: Esetgyűjtemény. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2012, 89–105.

• Miller, Seumas: Moral Injury, Moral Identity, and “Dirty Hands” in War Fighting and Police Work. Journal of Medicine and Philosophy, 47. évf. 2022/6., 723–734.

• Mogelson, Luke: A Beast in the Heart of Every Fighting Man. The New York Times Magazine, 2011. 04. 27. http://www.nytimes.com/2011/05/01/magazine/mag-01KillTeam-t.html?_r=0 (Letöltés időpontja: 2023. 11. 28.)

• Münkler, Herfried: Resilienz: Ein Containerbegriff mit strategischer Bedeutung. Ethik und Militär, 2023. https://www.ethikundmilitaer.de/ausgabe/2023-01/article/resilienz-ein-container begriff-mit-strategischer-bedeutung (Letöltés időpontja: 2024. 02. 02.)

• Platón: Az Állam. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2008.

• Puskás Anna: A humánbiztonság helye a NATO válságmegelőzési és -kezelési tevékenységében. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2022/42.

• Resilience, Civil Preparedness and Article 3. NATO [é. n.] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm?selectedLocale=en (Letöltés időpontja: 2024. 01. 09.)

• Rushton, Cynda Hylton: Moral Resilience: A Capacity for Navigating Moral Distress in Critical Care. AACN Advanced Critical Care, 27. évf. 2016/1., 111–119.

• Rühle, Joachim: Militärische Resilienz und Innere Führung. zebis.eu, 2023. 09. 05. https://www.zebis.eu/veroeffentlichungen/positionen/militaerische-resilienz-und-innere-fuehrung-von-vizeadmiral-joachim-ruehle/ (Letöltés időpontja: 2024. 01. 17.)

• Ryan, Megan – Ryznar, Rebecca: The Molecular Basis of Resilience: A Narrative Review. Front Psychiatry, 2022. 05. 06. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.856998

• Sajtos Szilárd: Egzisztencialista vetületek a katonai pasztorációban és lelkigondozásban. Evangélium a katonák között. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2023.

• Seneca leveleiből. Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest, 1943. https://mek.oszk.hu/10600/10634/10634.htm (Letöltés időpontja: 2024. 01. 17.)

• Shay, J.: Achilles in Vietnam: Combat trauma and the undoing of character. Scribner, New York, 1994.

• Shay, J.: Moral injury. Psychoanalytic Psychology, 31. évf. 2014/2., 182–191. DOI: 10.1037/a0036090

• Shenhav, Amitai – Greene, Joshua D.: Moral Judgments Recruit Domain-General Valuation Mechanisms to Integrate Representations of Probability and Magnitude. Neuron, 67. évf. 2010/4., 667–677. DOI: 10.1016/j.neuron.2010.07.020

• Sztankai Krisztián: A külföldi missziók pszichés kockázatai. Hadtudományi Szemle, 7. évf. 2014/1., 289–295.

• The European Union’s Global Strategy Three Years On, Looking Forward. 2016. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_global_strategy_2019.pdf (Letöltés időpontja: 2024. 01. 09.)

• Truszczyńsk, Olaf E.: Moral injuries, psychological resilience and post-traumatic growth as a possible consequence of soldiers’ and civilians’ participation in traumatic situations. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 25. évf. 2019/4., 27–34.

• What is Moral Injury? International Centre for Moral Injury, Durham University [é. n.]. https://www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/moral-injury/what-is-moral-injury/ (Letöltés időpontja: 2024. 01. 17.)

• Young, Peter D. – Rushton, Cynda Hylton: A concept analysis of moral resilience. Nursing Outlook, 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28434608/ (Letöltés időpontja: 2024. 01. 17.) DOI: 10.1016/j.outlook.2017.03.009

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-05

Hogyan kell idézni

Markovics, M. M. (2024). Morális reziliencia mint a katona harcértékét meghatározó elem . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(3), 99–112. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.8

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés