A Protestáns Tábori Püspökség története a megalakulásától az 1951-es megszűnéséig (2.)

Szerzők

  • Varga A. József ny. ezr.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.7

Kulcsszavak:

protestáns, tábori püspökség, 100 éves évforduló, Soltész Elemér

Absztrakt

2023-ban emlékezünk meg a Protestáns Tábori Püspökség megalakulásának 100. évfordulójáról. A protestáns tábori lelkészek már az 1848–49-es szabadságharcban is kitűntek szolgálatukkal. Igazán az első világháború pokla mutatta meg, mekkora szükség van rájuk, de a két háború közötti időszakban, majd a második világháborúban, a fogolytáborok világában is helyt álltak. Az 1950-es évek elején szándékosan elsorvasztott szolgálatot a rendszerváltás után, 1994-ben szervezték újjá. A szerző háromrészes tanulmányában a Protestáns Tábori Püspökség történetét mutatja be a szolgálat megalakulásától 1951-es megszűnéséig.

Információk a szerzőről

Varga A. József ny. ezr.

hadtörténész

Hivatkozások

• A-19 Ideiglenes Szervi Határozványok és Szolgálati Utasítás az m. kir. Honvédség lelkészei számára. Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest, 1930.

• A-20-a. utasítás a tábori halotti anyakönyvezésről, 1913. Harcászati Szabályzat, III. rész, II. fejezet, a m. kir. HM.42.300/eln.-1940.

• Dr. Aranyos Zoltán zsinati főtanácsos: A katonai lelkigondozás újrakezdése. Theologiai Szemle, 1999/1.

• A Református Zsinati Levéltár és az Evangélikus Levéltár 1921. június 7–9-i, illetve a november 10-i ülés jegyzőkönyvei.

• Berkó István (szerk.): A magyar királyi honvédség története, 1868–1918. M. kir. Hadtörténeti Levéltár, 1928.

• Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon, 1521–1945. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1985.

• Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.

• prof. Csohány János: Magyar katonák reformáció utáni lelki gondozása. 1994.

• prof. Csohány János: A protestáns tábori lelkészet Magyarországon. A Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központja, Budapest, 1994.

• Dr. Dezső László: Bevezetés a katonai lelkigondozásba, I. Pápa, 1941.

• Dr. Dezső László: Bevezetés a katonai lelkigondozásba, II. Budapest, 1998.

• Esze Tamás: A magyar református egyház útja a reformációtól napjainkig. Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya, Budapest, 1960.

• Esze Tamás: Tábori papok II. Rákóczi Ferenc hadseregében. Egyháztörténet, 1943/1.

• Dr. Fejes Sándor: Sebestyén Jenő, a tábori lelkész. PEIL, 1915.

• Hadtörténelmi Levéltár, HM Elnökség iratai.

• Hadtörténelmi Levéltár és Könyvtár, Katonai Szolgálati Szabályzat, I. rész, A-32-a Szolgálati Szabályzat, 1931. A-16-c Utasítás a k. u. k. katonai lelkészei számára. A-19. Szolgálati Utasítás a m. kir. honvédlelkészek számára, 1914.

• Harsányi Gusztáv: Töredékek egy református lelkész hányatott életéből. Debrecen, 1926.

• HM Katonai Kollégium ülése, 1996. november 4-én. Előterjesztés a Tábori Lelkészi Szolgálat helyzetének áttekintéséről, a működést biztosító megállapodások és rendelkezés megvalósításának helyzetéről.

• Dr. Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete, I–II. kötet. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984.

• Mándoki Sándor magánnaplója. HL, TGy. 2269.

• Parlament Honvédelmi Bizottsága 1995. február 15-i ülésének jegyzőkönyve.

• Péteri Ferenc református lelkész háborús iratai. HL:TGY:II:756/Gy.

• Protestáns Szemle, 1930.

• Részlet Dr. Csohányi János: Magyar katonák reformáció utáni lelki gondozása című előadásából. MOVI Horizont Filmstúdió, Tábori lelkészek című dokumentumfilm, 1994.

• Simon Lajos karp. lelkész jegyzetei az 1943. évi budapesti tanfolyamról.

• Soltész Elemér iratai a családnál.

• S. Szabó József: Protestantizmus Magyarországon. Bethlen Gábor Szövetség, Budapest, 1928.

• Szalay Tamás: A Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség újjászervezése a rendszerváltás

után. In: Berta Tibor – Hautzinger Gyula – Holló József Ferenc (szerk.): Közös küldetésben: Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2017, 359–366.

• Dr. Szeberinyi János Mihály tábori superintendens: A két protestáns hitfelekezet főderátiója cs. és kir. hadseregben. Nyílt levél a magyarhoni főtisztelendő reformáta és ágostai hitvallású superintendencziáihoz. Bécs, 1869.

• Szűcs László: Isten dicsősége és az emberek békessége érdekében dolgoznak. Honvedelem.hu, 2009. 10. 16. https://honvedelem.hu/hirek/honvedelmi-miniszter/isten-dicsosege-es-az-emberekbekessege-erdekeben-dolgoznak.html

• Thurnayné Schulek Vilma: Édesapánk, Dr. Schulek Tibor. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 2006.

• Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia haláláig (1657–1780). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1914.

• Dr. Varga A. József (szerk.): Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat, 1994–2004.

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat megalakulása 10. évfordulójára készült HM kiadvány. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, 2004.

• Dr. Varga A. József: Katonák – lelkészek – Tábori lelkészek. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010.

• Dr. Varga A. József: Soltész Elemér altábornagy, protestáns tábori püspök. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2000.

• Védelmi tanfolyam anyaga: Hadsereg és nemzet, Ht. ktár. 32562/1920.

• Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. Franklin Társulat, Budapest, 1880.

• A Történelmi Dokumentumfilmek Kuratóriuma támogatta: Lelkészek a fronton című dokumentumfilm, 1996: Balikó Zoltán evangélikus lelkész-százados, Bíró Sándor református lelkész-százados, Kéri Sándor református, Kozma János református, id. Harmati Béla evangélikus, Barta Sándor református, Bachát István evangélikus, Lukács József református, id. Kendeh György evangélikus, Koren Emil evangélikus, Szerdahelyi Pál evangélikus, Szabó Béla református, Székely Dezső református, Takaró Zoltán református tábori lelkészek visszaemlékezései.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Varga A., J. (2023). A Protestáns Tábori Püspökség története a megalakulásától az 1951-es megszűnéséig (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(4), 93–110. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.4.7

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem