Alagútháború – a múlt árnyai kísértenek (1.)

Szerzők

  • Lukács László ny. alezredes
  • Balogh Zsuzsanna alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.3

Kulcsszavak:

akna, várostrom, föld alatti aknaharc, ellenakna, alagútháború

Absztrakt

A föld fegyveres konfliktusok sújtotta övezeteiben régi-új harcmód okoz egyre több gondot az egyébként 21. századi csúcstechnológiát alkalmazó katonai szervezetek számára: az alagútháború. A történelem kerekét visszaforgatva azt látjuk, hogy a földalatti aknaharcot több évezred óta alkalmazzák a támadó és a védelmi harcot folytató hadseregek egyaránt. A tanulmány ennek az aknaharcnak a fejlődését mutatja be a Tigris és az Eufrátesz gazdag ókori városállamainak harcaitól kezdve a középkori várostromokon át az első világháború megmerevedett állásharcai föld alatti aknaháborújának borzalmáig. A második világháború végén, a Japán által megszállt szigeteken folytatott harcokban az amerikai hadsereg szenvedett hatalmas veszteségeket, a védők több tíz kilométeres alagútrendszereinek elfoglalása során. Ez adhatott mintát a későbbiekben a Koreában, Vietnámban és Afganisztánban alkalmazott, hasonló alagútrendszerekből folytatott sikeres védelmi harcokhoz. Mai világunkban a Közel-Keleten próbálja az izraeli hadsereg felderíteni és megsemmisíteni a határ alatt ásott palesztin alagutakat, de az al-Kaida is létrehozott hasonló alagutakat pl. Irakban. A fejlett hadseregek legmodernebb információs eszközei is hatástalanok a föld alatt rejtőzködő csapatok felderítésére, és az ugyancsak csúcstechnológiás tüzérségi és légicsapások sem képesek komoly károkat okozni a több méter vastag szikla és föld mélyén húzódó alagutakban. Mi lehet a következő lépés ebben a harcban?

Szerző életrajzok

Lukács László ny. alezredes

egyetemi tanár, az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola tagja

Balogh Zsuzsanna alezredes

(PhD), az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola tagja

Hivatkozások

• Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

• Brunner Mór: A várharcz. A m. kir. honvédelmi miniszterium által a m. kir. honvédség használatára elfogadott tankönyv. Második, javított kiadás, Ráth Mór, Budapest, 1874.

• Crowley, Roger: 1453 – Konstantinápoly utolsó nagy ostroma, Park Könyvkiadó, Budapest, 2016.

• Crowley, Roger: Az Elátkozott torony – Akkó eleste és a keresztes háborúk vége, Park Könyvkiadó, Budapest, 2020.

• Gabányi János: Az orosz–japán háború, 1904–05. Kassa, 1909.

• Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1963.

• Hamblin, William J.: Warfare is the Ancient Near East to 1600 BC – Holy Warriors at the Dawn of History. Routledge, 2006.

• Iulius Caesar feljegyzései a polgárháborúról. Második könyv. In: Iulius Caesar feljegyzései a gall háborúról, a polgárháborúról Magyar Helikon, Budapest, 1974. https://mek.oszk.hu/05000/05020/05020.htm

• Jacobi Ágost: A Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháború-ban,

–1918. Közlekedési Nyomda K.F.T., Budapest, 1938.

• Jelen, Johann: Geballte Ladungen in Erde. Sonderabdruck aus den „Mitteilungen der Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens”. Druck-u.Komm.-Vlg. Waldheim-Eberle AG. Wien, 1917.

• Lukács László: Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből, különös tekintettel a továbbfejlesztés várható irányai és a kor új kihívásaira, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/6916

• Mahan, Dennis Hart: An Elementary Course of Military Engineering. Part I. Compressing Field Fortification, Military Mining and Siege Operations. John Wiley & Sons, New York, 1867.

• Mercur, James: Attack of Fortified Places – Siege-Works, Mining and Demolitions. Pre-pared for the use of the Cadets of the United States Military Academy. John Wiley & Sons, New York, 1894.

• Schaffer Antal: A gyakorlati robbantó technika kézikönyve. Pallas Rt., Budapest, 1903.

• Szun-ce: A hadviselés törvényei. https://mek.oszk.hu/01300/01345/01345.htm

• Textbook of Fortification and Military Engineering, for use at The Royal Military Academy, Woolwich, Part II. 1886. Chapter VII. Military Mining, 117–147.

• Tokaji Zsolt (ford.): Városvédelem és defenzív hadviselés – A Mozi című könyv hadtudo-mányi fejezetei. In: Tokaji Zsolt – P. Szabó Sándor (szerk.): A kínai hadtudomány klassziku-sai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, 327–372. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12625/web_XS_PDF_PMA_A_kinai_hadtudomany_klasszikusai.pdf;jsessionid=DBFBDA3C785B2E2344E9183EC1088E58?sequence=1

• Vauban, Sebastien Le Prestre de: A Manual of Siegecraft and Fortification. University of Michigan Press, USA, 1968. (Mémoire pour servir d’instruction dans la conduite des sièges et dans la défense des places, Leiden, 1740. alapján fordította George A. Rothrock.)

• Az állásharc. II. rész, Az aknaharc. (A cs. és kir. hadsereg főparancsnokság Op. Nr. 53000. számú segédletének fordítása) M. kir. honvédelmi minisztérium, 1918.

• E–34 (Műsz. okt. műsz.) Műszaki oktatás a műszaki csapatok számára, 2. Füzet – Robban-tások I. rész. M. kir. honvédelmi minisztérium, Budapest, 1928.

• E–34 (Műsz. okt. műsz.) Műszaki oktatás a műszaki csapatok számára, 2. Füzet – Robban-tások II. rész + Mellékletek. M. kir. honvédelmi minisztérium, Budapest, 1928–1929.

• H–26. Technischer Unnterricht für die k.u.k. Sappeur-Pionier truppe. Teil; Spreng-vorschrift. Aus der Druckerei des k.u.k. Kriegsministeriums, Wien, 1915.

• Katonai műszak – 6. füzet. A világítás és robbantásszak. Tansegédlet a m. kir. Honvéd Ke-rületi Tiszti Iskolák és a Honvéd Központi Lovas Iskola tiszti tanfolyama számára, Pallas, 1913.

• Vezérfonal az utászszolgálat oktatásához – fordítás. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Buda-pest, 1899.

• Aknaháború – Régi fegyver új alkalmazásban. Népszava, 1915. 02. 27.

• Bácsmegi Gábor: Velencei várak Krétán. Határtalan Régészet, 2018/4., 59–63. http://epa.oszk.hu/03200/03255/00008/pdf/EPA03255_hatartalan_regeszet_2018_4_059-063.pdf

• Bocsánczy Kálmán: Az erődharc fejlődése. Magyar Katonai Szemle, 1944/3. negyedév, 327–338.

• Budapesti Hírlap. 1854. 06. 03.

• Generál Tibor: Az oszmán-török haderő szervezete és vezetése a birodalom fénykorában. Hadtörténelmi Közlemények, 1984/4., 617–661. https://epa.oszk.hu/00000/00018/00156/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1984_04_617-663.pdf

• Hegymegi Zoltán: A francia katonai műszaki csapatok története. Műszaki Katonai Köz-löny, 2003/1–4., 135–165. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/3087/2338

• Kiss Károly: A várnai ütközet stratégiai szempontból. Magyar Academiai Értesítő 1854-ről, 53–71. http://real-j.mtak.hu/21/1/AkademiaiErtesito_1854.pdf

• Komárné Laskai Mária Erika: Vauban és kora – A francia hadsereg XIV. Lajos korában. Gesta, 2006/1., 57–65. http://docplayer.hu/4069081-Vauban-es-kora-a-francia-hadsereg-xiv-lajos-koraban.html

• Korszerű műszaki csapatok. Új Magyarság, 1939. 06. 18.

• Markovits Árpád: A villámháborútól az aknaharcig. Magyar Katonai Szemle, 1943/1., 39–46.

• Nagy Gábor: Központosított aknák hatásának számítása tölcsérképzés esetében és az akna-harcban I. Műszaki Szemle, 1927/1., 14–20.

• Nagy Gábor: Központosított aknák hatásának számítása tölcsérképzés esetében és az akna-harcban II. Műszaki Szemle, 1927/2., 51–59.

• Nagy Gábor: Központosított aknák hatásának számítása tölcsérképzés esetében és az akna-harcban III. Műszaki Szemle, 1927/3., 99–107.

• Port-Artur – katonai vélemény. Budapesti Hírlap, 1904. 11. 06.

• Schneck, William C.: The Origins of Military Mines I. Engineer, Volume 28. PB-5-98-3, 07. 1998., 49–54. https://books.google.hu/books?id=06GK7_E0uacC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Engineer,+Volume+28.+PB-5-98-3,+July+1998&source=bl&ots=rITUssXDx0&sig=ACfU3U3_HTQsKQ7n4qt_qb5tGwTokUEsEA&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjXgIGA0u32AhXSQeUKHW9nCqgQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=Engineer%2C%20Volume%2028.%20PB-5-98-3%2C%20July%201998&f=false

• Szabó Sándor: A műszaki támogatás cél- és feladatrendszerének változása az I. világhábo-rú végéig. Műszaki Katonai Közlöny, 2014/2., 2–43. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2411/1682

• Wall panel; relief. The British Muzeum. https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-1222-23

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-14

Hogyan kell idézni

Lukács, L., & Balogh, Z. (2022). Alagútháború – a múlt árnyai kísértenek (1.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(5), 34–50. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.3

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés