Gondolatok a katona élethez való jogáról

Szerzők

  • Ripszám Dóra

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.6.8

Kulcsszavak:

élethez való jog, alapvető jog, honvéd, katonai eskü

Absztrakt

Az élethez való jog abszolút és korlátozhatatlan alapjognak minősül, egyúttal számos más jog előfeltétele is. Ennek ellenére felvetődik a kérdés: az élethez való jog mint az egyik legértékesebb alkotmányos alapjog korlátozható-e, avagy korlátozhatatlan? És amennyiben korlátozható, akkor milyen esetekben, milyen feltételek mellett lehet e jogot korlátozni? Tovább bonyolítja a kérdést, ha speciális alanyi kört helyezünk a vizsgálat középpontjába. Milyen mélységig kockáztatható a haderő személyi állományának élethez való joga? Jelen kutatás módszertana a széles körű jogszabályi és szakirodalmi anyag áttekintése, feldolgozása, valamint a releváns alkotmánybírósági határozatok vizsgálata. A tanulmány főként alkotmányjogi és honvédelmi jogi alapokon nyugszik és eredményeinek hasznosíthatósága is elsősorban ezen két jogterületen jelenik meg. A katona a honvéd eskü letételével végső soron az élete feláldozásának kockázatát vállalja, a Hvt.-ben meghatározott egyes feladatok végrehajtására kapott parancsot önfeláldozásig terjedő bátorsággal, más esetekben pedig akkor is köteles azt teljesíteni, ha az az életét vagy a testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti. A törvényben nevesített feladatok végrehajtásán kívül a honvéd életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető parancs kiadása tilos, ennek ellenére annak végrehajtása a Hvt. 79. § szerint mégsem tagadható meg. A szerző álláspontja szerint a hatályos szabályozás nem fordít kellő figyelmet a tiltott parancs kiadása esetén a katona életének védelmére.

Információk a szerzőről

Ripszám Dóra

PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, fiatal büntetőjogász képviselő, Nemzetközi Büntetőjogi Társaság Magyar Nemzeti Csoportja (ORCID: 0009-0002-9948-4852; MTMT: 10076032)

Hivatkozások

• 46/1994. (X. 21.) AB határozat.

• A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény.

• A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény.

• A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet.

• A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény.

• A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény.

• A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya.

• A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény.

• Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.

• Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012/C 326/02).

• Bakos Tamás: A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról és kijelöléséről I. Hadmérnök, XII. évf. 2017/1. különszám, 234–240.

• Balogh Zsolt et. al.: Alapjogok és alapvető kötelezettségek fogalma, értelmezése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

• Balogh Zsolt: Az emberi jogok csoportosítása. In: Schanda Balázs – Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog – Alapjogok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2011, 19–25.

• Erdős Csaba: Alapjogi dogmatika. In: Bódi Stefánia – Schweitzer Gábor (szerk.): Alapjogok. Az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon. Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2021, 65–78.

• Erdős Csaba: Az alapjogok korlátozása. In: Bódi Stefánia – Schweitzer Gábor (szerk.): Alapjogok. Az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon. Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2021, 79–89.

• Igazságügyi Minisztérium: Emberi Jogi Kézikönyv. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021.

• Kiss Barnabás: Emberi Jogok – Alapjogok általános kérdései. http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=48277

• Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Vélemények a katonai jog világából, 2018/2., 1–18.

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.).

• Marinkás György: Az emberi jogok megjelenése és fejlődése az egyes alkotmányokban. Sectio Juridica et Politica, Tomus 2012/1., 75–91.

• Paulovics Anita: Az élethez való jog korlátozhatósága. Sectio Juridica et Politica, 2007/2., 415–429.

• Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Az alapjogok védelme, korlátozása. Az alapjogi jogalanyiság. In: Csink Lóránt et. al. (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Novissima Kiadó, Budapest, 2021, 4–17.

• Sándor Judit: Az élethez való jog. In: Jakab András et. al. (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia, 2021, https://ijoten.hu/uploads/az-elethez-valo-jog.pdf

• Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

• Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény.

• Tilk Péter: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. In: Chronowski Nóra et al. (szerk.): Magyar Alkotmányjog III. Alapvető jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008, 53–74.

• Till Szabolcs: A funkcionális szükségesség, mint érvelési keret elfogadása a honvédelemre vonatkozó szabályozásokban az alapjogi tárgyú alkotmánybírósági és ombudsman-gyakorlat fényében. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2014/1., 47–122.

• Tóth J. Zoltán: Erkölcsi jogok, emberi jogok, alkotmányos jogok. In: Birher Nándor – Homicskó Árpád Olivér (szerk.): Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXVIII. (sorozatszerkesztő: Homicskó Árpád Olivér). Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2019, 53–61.

• Zakariás Kinga: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog egysége. In: Schanda Balázs – Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog – Alapjogok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2011, 79–108.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-01-19

Hogyan kell idézni

Ripszám , D. (2024). Gondolatok a katona élethez való jogáról. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(6), 102–113. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.6.8

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés