Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Szerzőink, lektoraink, partnereink!

A Haditechnika folyóirat Tulajdonosa tájékoztatja a www.haditechnika.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk a vonatkozó szabályzókon[1] alapszik.

 1. Az adatkezelő:
 1. a) Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság

Székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

Adószám: 15845364-2-51

Telefonszám: 061 224 8306, honlap: www.haditechnika.hu, e-mail: haditechnika@hm.gov.hu),

 1. b) az adatkezelő képviselője: Bozó Tibor vezérőrnagy, parancsnok
 2. c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Muráti Tamás főhadnagy, Tel.: 0252 1076


 3. Az adatkezelés, a személyes adatok kategóriái
 4. a) Adatkezelésünk célja megbízási és felhasználási szerződés megkötése és annak teljesítése, így a hozzájárulás a megbízási és felhasználási szerződés megkötésére és teljesítésére irányul.
 5. b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 6. c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
 7. d) A kezelt személyes adatok köre: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, személyazonosító igazolvány száma, főfoglalkozású munkahely megnevezése és címe, beosztás vagy rendfokozat, telefonszám, e-mail cím, postai cím vagy bankszámlaszám, megbízási alkotói díj összege, a szerző feladata, jogviszony kezdete és vége.
 8. e) A személyes adatok kezelése nélkül a felhasználási szerződés nem köthető meg és nem teljesíthető.
 • Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama, a személyes adatok forrása
 1. a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére. Az illetékes szerveken és az adatfeldolgozón kívül más szervek/személyek nem jogosultak megismerni az adatokat.
 2. b) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatokat nem továbbítunk.
 3. c) Adatfeldolgozó a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37., tel: 06 1 236-5226, e-mail: hm.vgh@hm.gov.hu) a HM KGIR rendszer tekintetében.
 4. d) Az adatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-nak történő megfelelés érdekében a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig kerül sor.
 5. e) Az adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített, szerződés teljesítése és előkészítése céljából megvalósuló adatkezelés jogalapja,

valamint a számvitelről szóló törvény alapján történő (8 éves) adattárolás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 1. Az Ön jogai:
 1. a) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat az adatkezelés teljes időtartama alatt az általunk kezelt személyes adataira vonatkozóan:

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

- ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi)

  - személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

 - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,

- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   - jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.

˗ Ön élhet a tiltakozáshoz való jogával.

Az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
 2. c) Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Honlap: http://www.naih.hu

[1]Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint szabad áramlásáról, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.