Információk

Szerzőink figyelmébe

A szerkesztőség két független lektorral ellenőrizteti a beküldött kéziratokat, és plágiumellenőrzésnek veti alá azokat. A cikkek/tanulmányok szerkesztőségi feldolgozása miatt kérjük a Word formátum használatát, illetve minden cikknek és tanulmánynak tartalmaznia kell egy max. 6-10 soros összefoglalást és 5 kulcsszót magyar és angol nyelven is, illetve a cím angol nyelvű fordítását. Lapunk szerzőinek nevénél lábjegyzetben fel kell tüntetni a szerző e-mail címét és Orcid azonosítóját (www.orcid.org oldalon kérhető), továbbá a szerző munkahelyét, intézményi kötődését angol és magyar nyelven egyaránt, illetve tudományos fokozatát.

A kéziratot csak a felhasznált irodalmak megjelölésével fogadjuk el. Ha a hivatkozott irodalmi forrás nem rendelkezik DOI azonosítóval, azt kérjük feltüntetni. Az irodalmi hivatkozások formája az ISO 690:2010 szabványnak feleljen meg.

A hivatkozásokra vonatkozó szabály, hogy egyetlen olyan forrás se szerepeljen a felhasznált irodalom jegyzékében, amelyre a szerző a törzsszövegben nem hivatkozik.Az irodalmi hivatkozások formája a Chichago Manual of Style 17. kiadás szabánynak feleljen meg. Útmutató: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

A szerzői jogra (copyrightra) vonatkozó jogok és kötelezettségek, továbbá a tiszteletdíj a kiadói szerződésben kerülnek szabályozásra.

 

Lektoraink figyelmébe

Amennyiben a felkért személy a lektorálást elvállalja, lektori véleményét a bírálati lap kitöltésével, és határidőig történő visszaküldésével teszi meg.

Ha a megküldött cikk lektorálását nem vállalja, illetve úgy ítéli meg, hogy a cikk alkalmatlan a megjelentetésre, azt kérjük a lehető legrövidebb időn belül a szerkesztőség felé jelezni.

Ha a lektor úgy ítéli meg, hogy a cikk közlésre alkalmas, tehát minden szakmai követelménynek megfelel, azaz a Haditechnika c. folyóiratban nyomtatásban megjelenhet, akkor csak a valóban jelentős szakmai hibákat, tárgyi, terminológiai tévedéseket jelezze, azok módosítására/javítására tett javaslatait és tanácsait kérjük elütő színnel(MS Word/Véleményezés/Korrektúra….) megjeleníteni. Az esetlegesen előforduló tartalmi tévedések megjelölése mellett konkrét javaslatot várunk a módosításhoz.

A lektorálást követően a cikkben a stilisztikai és helyesírási hibákat az olvasószerkesztő javítja, azonban az ezekkel kapcsolatos észrevételeket is köszönettel fogadjuk.

A lektori vélemény a szerző irányába anonim. Amennyiben a lektor másként rendelkezik, szerkesztőségünk a Lektori Bírálati Lapon megfogalmazottakat részben vagy egészében, illetve a szerző(-k) arra adott válaszát ugyancsak részben vagy egészében közzé teheti.

Etikai kódex

Haditechnika c. műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirat a cikkek/tanulmányok lektorálására két lektort kér fel, a lektorok csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, https://publicationethics.org/core-practices) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

 1. A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI
 2. A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat szerkesztősége dönt a beérkezett cikkek/tanulmányok közléséről. Törekszünk a beérkezett cikkek/tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőséget azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztősége alkalmazhatja az ún. plágium kiszűrő programot.

 1. Esélyegyenlőség

A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.

 1. Titoktartás

A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.

 1. Közzététel és összeférhetetlenség

A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

 1. A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI
 2. Segítségnyújtás a szerkesztőségi/szerkesztőbizottsági döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőséget/szerkesztőbizottságot a döntéshoatalban, javaslatot tesz a cikk/tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

 1. Hatékonyság

 A felkért lektoroknak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kézirat értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.

 1. Titoktartás

Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

 1. Objektivitás

A cikk/tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.

 1. A forrásokra való hivatkozás

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

 1. Közzététel és összeférhetetlenség

A cikk/tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

III. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

 1. A közlésre vonatkozó irányelvek

Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A cikk/tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

 1. Eredetiség és plágium

 A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a cikk/tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.

 1. Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

 1. A forrásokra való hivatkozás

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon művekre és kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

 1. A tanulmányszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a cikk/ tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a cikkhez/tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a cikkhez/tanulmányhoz kötődő kutatási folyamatban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a cikkben/tanulmányban, valamint, hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá, hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

 1. Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a cikkhez/tanulmányhoz kapcsolódó kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.

 1. Alapvető hibák a megjelentetett művekben

Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőségét, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

Archiválási politika

Folyóiratunk szerzői:

 • semmilyen jogcím alatt nem fizetnek díjat a cikkek/tanulmányok megjelentetésért,
 • a megjelent tanulmány elektronikus változatát szabadon
  • letölthetik,
  • nyomtathatják
  • változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.

Az olvasók a tanulmányok elektronikus változatát szabadon

 • letölthetik,
 • nyomtathatják.

A tanulmányok részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak meg kell tennie.
Folyóiratunk „zöld” archiválási politikát alkalmaz: kézirat, archiválható preprint (kézirat), postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF.