https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/issue/feed Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review 2020-10-08T11:49:12+02:00 Katalin Gáspár gaspar.katalin@hmzrinyi.hu Open Journal Systems <p>A <em>Honvédségi Szemle</em> a Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata.<br>Állandó angol nyelvű különszáma a <em>Hungarian Defence Review</em>.</p> https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/120 A kiberbiztonság és a kiberműveletek megjelenése Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájában 2020-10-08T11:43:19+02:00 László Kovács gaspar.kata@gmail.com <p>2020. április végén jelent meg hazánk új Nemzeti Biztonsági Stratégiája, amely a „Biztonságos Magyarország egy változékony világban” önmagában is beszédes címet kapta. A korábbi, 2012-ben megjelent Nemzeti Biztonsági Stratégiát felváltó új dokumentum egy olyan megváltozott biztonsági környezetben határozza meg hazánk biztonsághoz való viszonyát, amelyben az egyik kiemelt terület a kibertér és az abban megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok. Ennek megfelelően érdemes megvizsgálni, hogy a kibertér és annak biztonsági kihívásai hogyan és milyen módon vannak jelen az új stratégiában. A tanulmány e szempontokra fókuszálva hasonlítja össze az új és a régi stratégiát, valamint kitér azokra a következményekre, amelyek – az új stratégiában megjelenő új kibertéri vonatkozások miatt – a kiberbiztonság és a kiberműveletek területén várhatóak mind további jogszabályok megjelenésében, mind pedig szervezeti változásokban.</p> 2020-09-18T13:01:30+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/121 A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás hatása az Egyesült Államok nemzetbiztonsági rendszerére 2020-10-08T11:44:14+02:00 Péter Lenhoffer gaspar.kata@gmail.com László Nagy gaspar.kata@gmail.com <p>A biztonság tudományos szintű vizsgálatát és intézményesítését a modern, 20. századi igények hívták életre. A második világháborút követő időszak hatalmas változásokat hozott a biztonság megítélésében. Az ipari, gazdasági, technológiai fejlődés, valamint a társadalmi átalakulások, a sokrétű és összefonódó nemzetközi kapcsolatok komplex, egymást generáló és szoros összefüggésben levő új biztonsági kihívásokat teremtettek. A 21. század kezdete fordulópontot jelentett nemcsak az Amerikai Egyesült Államok, de az egész világ biztonságpolitikájában. A biztonsági kihívások globálissá, nemzetközi eredetűvé váltak. A 2001. szeptember 11-ei terrortámadással a nemzetközi terrorizmus paradigmaváltást indított meg az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági rendszerében.</p> 2020-09-18T13:18:01+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/122 Területvédelmi elméletek és koncepciók – a területvédelem szerepe korunk biztonságpolitikai környezetében 2020-10-08T11:44:39+02:00 Gábor Molnár gaspar.kata@gmail.com <p>Az utóbbi években a területvédelem kérdése, mint védelmi stratégiai koncepció, számos európai országban lett vita tárgya. Ennek oka, hogy több európai – köztük NATO-tag – országban a területvédelem már hosszú ideje az országvédelmi stratégia fontos részét képezi, míg másutt a közelmúltban vált aktuális kérdéssé. A téma kutatói között azonban koránt sincs egyetértés abban, hogy a területvédelem pontosan milyen feladatrendszert is jelent, illetve, hogy a területvédelem milyen szerepet játszhat korunk megváltozott biztonságpolitikai környezetében. Jelen tanulmány célja, hogy röviden ismertesse azokat az elméleteket, illetve koncepciókat, melyek a NATO-tagországokban működő, illetve jelenleg szervezés alatt álló területvédelmi rendszerek kialakítását meghatározhatják.</p> 2020-09-18T14:29:57+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/123 Gondolatok a polgári védelemről, különös tekintettel a fegyveres összeütközések időszakának feladataira 2020-10-08T11:45:04+02:00 Sándor Nagy gaspar.kata@gmail.com <p>Napjainkban a polgári védelem kifejezés tartalma hazánkban sokkal inkább az angol „civil protection” fogalmával egyezik meg, és nem a „civil defence” néven azono-sítható, a légoltalomból továbbfejlődött, fegyveres összeütközések időszakára vonatkozó tevékenységgel. A biztonsági környezet változása ugyanakkor magában hordoz egyfajta hangsúlyeltolódást a fegyveres összeütközések időszakára jellemző polgári védelmi fel-adatrendszer irányába. Ennek kapcsán azonban paradigmaváltás is szükséges, a korábbi létszámgazdálkodás-szempontú polgári védelem helyett egy képességalapú rendszer felállítása jobban szolgálhatná a reagálást a változó környezetből eredő kihívásokra. Emellett a polgári védelmi szervezetek fegyveres összeütközések időszakára vonatkozó képességcéljainak kialakításakor hangsúlyozottan megjelenik a katonai gondolkodás igénye a katasztrófavédelmi megközelítések helyett.</p> 2020-09-18T14:45:31+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/124 A Magyar Honvédség Parancsnokságának információmenedzsment-rendszere 2020-10-08T11:45:29+02:00 István László Kokics gaspar.kata@gmail.com <p>Az információmenedzsment napjainkban nagyon divatos kifejezéssé vált, de az már kevésbé ismert, hogy a jól kialakított rendszer mennyire meg tudja könnyíteni a katonai szervezet parancsnokának döntéshozatalát. A szerző értelmezi az információ és az információmenedzsment fogalmát, majd részletesen feldolgozza a katonai szervezet információmenedzsment-rendszerének jelenlegi elemeit, és javaslatot tesz a folyamatok pontosítására és módosítására.</p> 2020-09-18T14:57:34+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/125 Egy stratégiai szintű hadijáték előkészítésének és levezetésének tapasztalatai 2020-10-08T11:45:53+02:00 Zoltán Harangi-Tóth gaspar.kata@gmail.com <p>2020 márciusának első hetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egy új, kísérleti jellegű gyakorlat helyszíne volt: a Felsőfokú Vezetőképző Intézet (FVI) hallgatói és érintett oktatói állománya egy olyan (katonai) stratégiai tervezéssel és vezetéssel kapcso-latos foglalkozáson vettek részt, amelynek alapját egy kereskedelmi forgalomban kapható hadijáték, a Next War: Poland képezte. <br>A foglalkozás előkészítése és levezetése különbözött a hagyományos gyakorlatokon megszo-kottaktól, s célja a jelenleg az egyetemen futó, főleg elméleti kutatások gyakorlatba történő átültetésének és gyakorlati hasznának vizsgálata volt. Jelen publikációban a gyakorlat vezetőségének egyik tagja osztja meg tapasztalatait és ismerteti a résztvevőkkel közösen elvégzett kiértékelés során született eredményeket. <br>A tanulmány szándéka egy szakmai vitákkal szegélyezett folyamat elindítása, amely a Magyar Honvédségben már most is (részben) meglévő hadijátékos tapasztalatra és tudásbázisra épül, s amelynek végeredményeképp a most alkalmazott egyéb tervezési és értékelési eljárásokkal kiegészített, a modern angolszász hadijátékokkal egyenértékű módszertan jöhet létre.</p> 2020-09-22T09:30:42+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/126 A fokozott készenléti állapot néhány missziós vonatkozása 2020-10-08T11:46:19+02:00 Sándor Andó gaspar.kata@gmail.com <p>A szerző tanulmánya az emberi személyiség tulajdonságainak oldaláról keres választ arra a kérdésre, hogy a műveleti területen milyen jellemző tünetek jelentkeznek a huzamosan fennálló mentális és pszichés terhelés következtében, illetve arra, hogy az ext-rém distressz-szel szemben milyen adekvát gyakorlati megküzdési lehetőségek szükségesek.</p> 2020-09-22T09:54:10+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/127 A RAT–31DL típusú radarok üzemeltetésének kérdései 2020-10-08T11:46:46+02:00 László Balogh gaspar.kata@gmail.com <p>A RAT–31DL típusú radarok sikeres üzemeltetésének alapját a beszerzés alapos, körültekintő előkészítése és a rendszeres kommunikáción alapuló logisztikai támogatási rendszer kiépítése és működtetése jelenti. Az új filozófia a gyártó és a felhasználó közötti kapcsolatrendszer alkalmazásával biztosítja a zökkenőmentes és hatékony üzemeltetést. A radarok hadműveleti szolgálatba állításuk óta megbízhatóan működnek.</p> 2020-09-22T10:07:38+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/128 Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből 2020-10-08T11:47:13+02:00 Ferenc Földesi gaspar.kata@gmail.com <p>Ennek a periódusnak az egyik legfontosabb mozzanata a közvetlen katonai ellenőrzés megszűnése, a SZKEB távozása volt Magyarország területéről. Mindez persze nem jelentett azonnali haderőfejlesztési kezdeményezést, sőt a honvédelmi miniszter figyelmez-tetett a rejtési szabályok még szigorúbb betartására. <br>A rejtési szabályok rendszere – főleg az 1930-as évek elejétől – már nagymértékben gátolta a haderő minőségi és mennyiségi fejlesztését, végül a bledi szerződéssel a honvédelmi vezetés megszabadult ezektől a béklyóktól is. A szerződés aláírásától kezdődően nyíltan is elindulhatott a honvédség fejlesztése.<br>A területi katonai igazgatás működésének új rendszere, a kiegészítő parancsnokságok meg-alakítása a mérföldkőnek számító, Honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk elfogadásával vette kezdetét. Hatására a területi katonai igazgatás feladat- és szervezeti rendszere letisztult, kialakultak a katonai hatósági jogkörök fokozatai.1 Ezzel együtt az újonnan kialakított hadköteles nyilvántartás rendszere már biztosította a hadsereg egyre növekvő személyi, információs, valamint egyéb, a harc megvívásához szükséges igényeit. Mindezeken túl a területi katonai igazgatás jelentős feladata volt a visszatért országrészek katonai közigaz-gatásának megszervezése és az általuk végzett munka.</p> 2020-09-22T10:37:17+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/129 Czetz János nyomában Argentínában 2020-10-08T11:47:41+02:00 Klára Siposné Kecskeméthy gaspar.kata@gmail.com <p>Czetz János – Juan Fernando Czetz (1822–1904), az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyisége, az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke és ideiglenes főparancsnoka a világosi fegyverletétel után külföldre menekült, és több mint négy évtizeden keresztül élt Argentínában. A Colegio Militar de la Nación katonai oktatási intézmény alapítója és első parancsnoka volt. Czetz János, aki példaértékű eltökéltséget mutatott, bárhová vetette is a sors, két országban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Argentínában általános tiszteletnek örvend, személye országokat, kontinenseket és népeket köt össze, hiszen kapocs Magyarország és Argentína között, valamint a székelyek, az örmények és az argentinok között is.</p> 2020-09-22T10:50:58+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/130 A fenntarthatósági szemlélet és gyakorlat egy korai példája a Magyar Honvédségben 2020-10-08T11:48:05+02:00 Péter Lakatos gaspar.kata@gmail.com <p>A Közszolgálati Lenyomat Ludovika Kutatócsoport (KLLK) célul tűzte ki, hogy közreadja a közszolgálat területén fellelhető jó és követendő fenntarthatósági megoldásokat és példákat. A szerző tanulmányában bemutatja azokat a tényezőket, amelyeken keresztül a Magyar Honvédség karbonlábnyoma csökkenthető, és ismertet egy, a témával kapcsolatos korai kezdeményezést.</p> 2020-09-22T11:06:54+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/131 A csillagok útján 2020-09-22T14:43:09+02:00 Attila István Baj gaspar.kata@gmail.com <p>A közelmúltban jelent meg az ismert szerkesztő, szakíró, Tőrös István tollából és a Zrínyi Kiadó gondozásában <em>A csillagok útján – Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós</em> című kötet.&nbsp;&nbsp;A szerző a könyv lapjain egy aktív életpályát mutat be. Ajánljuk mindazoknak, akik tisztelik és megbecsülik az emberi teljesítményt, akik érdeklődnek napjaink legizgalmasabb és legsokoldalúbb tudományos és technikai munkái, az embernek a világűrhöz kapcsolódó tevékenysége iránt.</p> <p>A könyv kedvezményesen megvásárolható a <a href="https://shop.hmzrinyi.hu/a-csillagok-utjan-farkas-bertalan-az-elso-magyar-urhajos-647">Zrínyi Kiadó webshopjában</a>.&nbsp;</p> 2020-09-22T11:40:12+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/132 Alkotmányunk történetéről, angolul 2020-09-29T15:21:31+02:00 Ernő hegedűs gaspar.kata@gmail.com Sándor Hennel gaspar.kata@gmail.com <p>Hörcher Ferenc professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézet intézetvezetője és Thomas Lorman, a University College London kutatója által szerkesztett, a magyar Alkotmány kialakulásáról szóló <em>A History of the Hungarian Constitution – Law, Government and Political Culture in Central Europe</em> címet viselő könyv a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének együttműködésében jelent meg Londonban, 2018 végén. E könyv megjelenésével alkotmányos gondolkodásunk átfogó története első alkalommal lépett nemzetközi szakmai-tudományos közönség elé.</p> <p>A kötet nemcsak a katonatisztek érdeklődésére tarthat számot, hanem minden olyan angolul értő, Magyarország iránt érdeklődő olvasó számára is, akit foglalkoztat a magyar történelem és a magyar politikai kultúra. Ismereteink szerint a kötet hamarosan magyarul is elérhető lesz, mert fordítása most készül a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában.</p> 2020-09-22T11:53:34+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/133 Nemzetközi szakirodalmi szemle 2020-10-08T11:48:49+02:00 Ferenc Végh gaspar.kata@gmail.com <p>A szerző külföldi szaklapokat szemléz, és katonai témájú könyveket, tanulmányokat ajánl az olvasók figyelmébe.</p> 2020-09-22T12:04:10+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/134 Katonai és haditechnikai hírek, információk a nagyvilágból 2020-10-08T11:49:12+02:00 Csaba Gál gaspar.kata@gmail.com <p>Hadihírek a nemzetközi katonai és haditechnikai sajtó elmúlt néhány hónapjának terméséből.</p> 2020-09-22T12:12:54+02:00 Copyright (c) 2020 Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review