Két dokumentum a magyar királyi 2. honvéd hadsereg hadműveleti területre küldésének előzményeihez

Szerzők

  • Dr. Szakály Sándor

Kulcsszavak:

Bartha Károly, Bárdossy László, Horthy Miklós, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Szombathelyi Ferenc, dandár, hadsereg, hadfelszerelés, hadtest, honvédelmi miniszter, szovjet, tárgyalások, Volksbund

Absztrakt

A német Wehrmacht csapatainak Moszkva előterében 1941 decemberében elszenvedett veresége felértékelte a kisebb fegyvertárs országok hadi és gazdasági potenciálját. A német politikai és katonai vezetés Magyarországgal szemben is komoly elvárásokat fogalmazott meg. 1942 januárjában Ribbentrop birodalmi külügyminiszter és Keitel tábornagy, a német Véderő Főparancsnokság főnöke is tárgyalt Budapesten. A tárgyalásokról, megbeszélésekről két dokumentum maradt fenn, Bárdossy László miniszterelnök-külügyminiszter és Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének korabeli feljegyzései, sajnos egyik sem teljes egészében. Ezek kerülnek most közlésre.

Információk a szerzőről

Dr. Szakály Sándor

(DSc) hadtörténész, egyetemi tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója

Hivatkozások

• Andaházi Szeghy Viktor: A Kárpát-csoport 1941. évi ukrajnai tevékenysége. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/1., 205–274.

• A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt és Juhász Gyula. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968, 646–647. (475. sz. dokumentum.) Budapest Főváros Levéltára BFL.

• Der Volksgruppenführer in Ofner Bergland. Deutsche Zeitung, 1942. január 21. 3.

• Honvédelmi miniszterek 1848–1994. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, 105–106.

• Horthy Miklós: Emlékirataim. Európa Könyvkiadó – História, Budapest, 1990, 256.

• Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta: Szinai Miklós és Szűcs László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1962, 312. (61. sz. dokumentum.)

• Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április. Puedlo Kiadó, Budapest, 2003.

• Jaszovszky László: Bűnös volt-e Bárdossy László? Püski Kiadó, Budapest, 1996.

• Keitel Feldmarschall in Budapest. Deutsche Zeitung, 1942. január 21. 1.

• Keitel vezértábornagy visszaemlékezései. A fordítást szakmailag ellenőrizte, a kötetet szerkesztette, az előszót, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Sipos Péter. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997, 126–127. Magyar Nemzeti Levéltár, Orszá-gos Levéltár (MNL OL).

• Pritz Pál: Bárdossy László. Elektra Kiadóház, Budapest, 2001.

• Pritz Pál: Bárdossy László a népbíróság előtt. Budapest, Maecenas Kiadó, 1991.

• Réti Balázs: Gibraltár és a Félix-hadművelet. Hadtörténelmi Közlemények, 2019/3., 624–640.

• Szabó Péter: Magyarok a Don-kanyarban. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942–1943). Kossuth Kiadó, Budapest, 2019, 22–26.

• Szakály Sándor: „…Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott”. Egy döntés politikai hátteréről. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/2., 27–44.

• Szakály Sándor: Vita Nemeskürty Istvánnal. In: uő: Hadsereg, politika, társadalom. Válogatott írások. Lánchíd Kiadó, Budapest, 1991, 109–110. (A Mozgó Világ 1984/3. számában megjelent írás újraközlése.)

• Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése 1945. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzetek írta Gosztonyi Péter. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1990, 24.

• Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és Magyarország. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978.

• Volksbund és ifjúság. Dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből 1925–1944. Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Vitári Zsolt. A szerkesztésben közreműködött Czeferbner Dóra, Gyimesi Réka, Márkus Beáta. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015, 853.

• Zinner Tibor: „Az ideális javak” és a doni tragédia. Népszabadság, 1993. január 25. 8.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-23

Hogyan kell idézni

Szakály, S. (2022). Két dokumentum a magyar királyi 2. honvéd hadsereg hadműveleti területre küldésének előzményeihez. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(3), 130–139. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/707

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>