Küldetésorientált vezetés: a szemléletváltás mint a hatékonyság záloga

  • Szabóné Szabó Andrea
Kulcsszavak: küldetésorientált vezetés, szemléletváltás, parancsnok

Absztrakt

Napjaink változó biztonsági környezetében a minden értelemben és minden területen értelmezhető alkalmazkodás, a kihívásokra adott gyors és rugalmas válasz kiemelt fontosságú. Igazodva a hadviselést is  befolyásoló körülményekhez, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán megújuló Magyar Honvédség hatékonyságának egyik alappillére a vezetési szemlélet átalakítása.

Információk a szerzőről

Szabóné Szabó Andrea

Szabóné Szabó Andrea alezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely osztályvezetője

Hivatkozások

*169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/03mell2_tudagak_kormrend.pdf

ADP 6-0 Mission Command: Command and Control of Army Forces. July 2019. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN19189_ADP_6-0_FINAL_WEB_v2.pdf

Ancker, Clinton J., III, U.S. Army, Retired Col: The Evolution of Mission Command in U.S. Army Doctrine, 1905 to the Present. Military Review, March–April 2013. https://usacac.army.mil/sites/default/files/documents/mccoe/TheEvolutionOfMissionCommandInArmyDoctrine.pdf

Australian Army Land Warfare Doctrine, LWD 0-0, Command, Leadership and Management. 17. 11. 2003. https://131acu.files.wordpress.com/2016/11/lwd_0-0_command_leadership_and_management1.pdf

Bárány Zoltán alezredes – Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai (1.). Honvédségi Szemle, 2009/4.

Boldizsár Gábor: A 21. század komplex műveleti környezete és hatása a katonai képességekre. In: Krajnc Zoltán (szerk.): A katonai vezetői-parancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája (tanulmánykötet). NKE HHK, Budapest, 2014, 15–46. http://m.ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10404/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Clausewitz, Carl von: A háborúról. (Az 1917-es második magyar nyelvű kiadás reprintje.) Göttinger Kiadó, Veszprém, 1999.

Czuprák Ottó: Vezetéselmélet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012, 8. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9985/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Czuprák Ottó ‒ Kovács Gábor: A szervezetvezetés elmélete – A közszolgálati szervezetek vezetésének elméleti alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017.

Csengeri János: A légierő specifikus vezetői kompetenciái, kialakításuk lehetséges metodikái, fejlesztésének javasolt módszerei a vezetői képzésben. In: Krajnc Zoltán (szerk.): A katonai vezetőiparancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája (tanulmánykötet). NKE HHK, Budapest, 2014, 83–94. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10404/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Dessler, Gary: A framework for management. Prentice Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2002.

Farkas Imre: A Magyar Honvédség vezetésfelfogása változásainak lehetséges irányai és beépülése a kiképzés rendszerébe. Repüléstudományi Közlemények, 2010/Különszám. http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2010_cikkek/Farkas_Imre.pdf

Finney, Nathan K. – Klug, Jonathan P. (gen. eds.): Mission command in the 21th Century-Empowering to Win in a Complex World. The Army Press, Fort Leavenworth, Kansas, 2016. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/mission-command-in-the-21st-century.pdf

FM 6-0: Mission Command: Command and Control of Army Forces. August 2003. https://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm6%2803%29.pdf

Guthrie, Tom: Mission Command: Do We Have The Stomach for What is Really Required? Army, June 2012, 26–28. https://www.ausa.org/sites/default/files/FC_Guthrie_0612.pdf

Jobbágy Zoltán alezredes – Czeglédi Mihály százados: Mission Command, Auftragstaktik és a szövetségi összhaderőnemi műveletek. Seregszemle, 2016/2., 86–94. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c1d0c7e51110078785.pdf

Join Doctrine Publication 5 (JDP‒5), Command and Control. 16. 03. 2012. https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2012/03/16/joint-doctrine-publication-5-command-andcontrol-en/Joint+Doctrine+Publication+5+Command+and+Control+EN-1.pdf

Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2015.

Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. IV. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek. Negyedik, hatályosított kiadás, NKE, 2018. https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/tankonyv2018_4_modul.pdf

Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai. Seregszemle, 2009/2., 30–44. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c5247deda680916938.pdf

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína. 4. kiadás, 2018.

Montgomery tábornagy emlékiratai (ford. Auer Kálmán), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996.

Netherlands Defence Doctrine. 27. 06. 2019. https://english.defensie.nl/binaries/defence/documents/publications/2019/06/27/netherlands-defence-doctrine/NDD_2019_English.pdf

Pintér István ‒ Nagy Andrea Éva: Leadership – vezetési stílus – katonai vezetési stílus. Új Honvédségi Szemle, 1997/2.

Robbins, S. P.: Management. Third ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.

Szabó Mária: A civil kontroll német megoldása, a Bundeswehr vezetésfilozófiája: az Innere Führung (1955–1997). Charta Press, Budapest, 1997.

Takács Attila Géza: A parancsnoki szerepkör és a csapatépítés felelőssége, kihívások a (poszt)modern haderőben. Hadtudomány, 2016/Különszám, 79. 69–80. http://real.mtak.hu/50155/1/ht2016_kulonszam_71_82_u.pdf

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Szabóné Szabó, A. (2021). Küldetésorientált vezetés: a szemléletváltás mint a hatékonyság záloga. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 67-79. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.6
Rovat
Vezetés, felkészítés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei