Top Gun: a szervezeti tanulási folyamatok megújítása és a tapasztalatfeldolgozó rendszer újragondolása

Szerzők

  • Dr. Porkoláb Imre ezredes
  • Nyitrai Mihály alezredes

Kulcsszavak:

NATO, Magyar Honvédség, tapasztalatfeldolgozás, tanulás, oktatás, képzés, VUCA

Absztrakt

A tapasztalatokon alapuló szakértelem és tudás mindig kiemelkedő szerepet játszott valós problémák gyakorlati megoldásában. Az egyén szintjén megjelenő tapasz-talatok azonban csak ritkán képesek szervezeti szinten is szakértelem és tudás formájában érvényesülni, ha azok egységes rendszerbe foglalása és feldolgozása nem valósul meg. Ezt a törekvést valósítják meg a különböző, katonai vonatkozásban is létező tapasztalatfeldolgozó rendszerek. A tanulmány célja az olvasó számára átfogó betekintést nyújtani a legújabb kutatási eredményekbe, az egyéni, valamint a szervezeti tanulás, kiemelten pedig a katonai tapasztalatfeldolgozás nemzetközi és hazai rendszereinek felépítésébe és működésébe, an-nak érdekében, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg a hazai rendszer újragondolásával kapcsolatban.

Szerző életrajzok

Dr. Porkoláb Imre ezredes

a Honvédelmi Minisztérium nemzeti fegyverzeti igazgatójának kutatásfejlesztésért és innovációért felelős helyettese, a Honvédségi Szemle Szerkesztőbizottságának elnöke 

Nyitrai Mihály alezredes

az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájának hallgatója

Hivatkozások

A honvédelmi miniszter 74/2008. (HK 15.) HM utasítása a Magyar Honvédség műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakításáról és működtetéséről. Honvédelmi Közlöny, CXXXV. évf. 15. sz., 1194–1199. http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=116966.1035966

A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. https://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf

AJP-3 (B). Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. http://everyspec.com/NATO/NATOATP/AJP-3B_MAR2011_50361/

Barnes, Samuel J. – Finnerty, Gerald T.: Sensory experience and cortical rewiring. 01. 10. 2010. Neuroscientist, Vol 16, Issue 2. 186–198.

Bidshahri, Raya: 7 Critical Skills For the Jobs of the Future. 04. 07. 2017. Singularity Hub. https://singularityhub.com/2017/07/04/7-critical-skills-for-the-jobs-of-the-future/

Bi-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003. http://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf

Bi-SC Command Directive 080-006 Lessons Learned. 10. 07. 2013.

Borawski, John: Partnership for Peace „Plus”: Joint Responsibility for Euro-Atlantic Security. 1999. Defense Analysis, Vol. 15, Issue 3. 323–332.

Brooks, Kelly: Overtraining, Exercise, and Adrenal Insufficiency. 16. 02. 2013. Journal of Novel Physiotherapies, (3). https://www.researchgate.net/publication/236693560_Overtraining_Exercise_and_Adrenal_Insufficiency/link/553503860cf283a8f60c2243/download

Centres of Excellence. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_68372.htm

Chatham, Ralph E.: The 20th century revolution in military training. In: K. Anders Ericsson (ed.): Development of Professional Expertise. Cambridge University Press, New York, 2009, 27–60.

Denis Mercier tábornok előadása a 2018. évi CWIX-konferencián.

Draveczki-Ury Ádám: Digitális világ a haza szolgálatában. 2019. 04. 30. https://honvedelem.hu/cikk/115777_digitalis_vilag_a_haza_szolgalataban

Ericsson, K. Anders – Pool, Robert: Peak: Secrets from the New Science of Expertese. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt, 2016.

Framework for Future Alliance Operations – 2018. Allied Command Transformation. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/180514_ffao18-txt.pdf

Friedman, Thomas L.: Thank You for Being Late: An Optimist’s G uide to T hriving in the Age of Accelerations. Farrar Straus and Giroux, New York, 2016.

Gage, Fred H.: Neurogenesis in the adult brain. 01. 02. 2002. Journal of Neuroscience, Vol. 22, Issue 3. 612–613. https://www.jneurosci.org/content/jneuro/22/3/612.full.pdf

Juhász Zoltán: A tapasztalat-feldolgozás eredményeinek hasznosítása a katonai döntéshozatatal folyamatában. Honvédségi Szemle, 2011/5. szám, 5–9.

Korcsák Tibor: A tapasztalat-feldolgozás folyamata és a tapasztalat-feldolgozó képesség elemei. Vezetés-felkészítés. Honvédségi Szemle, 2011/3. szám, 26–32.

Lazell, Jodie (ed.): 15 Years of the JALLC. 2017. http://www.jallc.nato.int/products/docs/20170920_15th_Anniversary_Book.pdf

Maguire, Eleanor A. London taxi drivers and bus drivers: a structural MRI and neuropsychological analysis. 05. 10. 2006. Hippocampus 16, 1091–1101. https://www.ucl.ac.uk/spierslab/Maguire2006Hippocampus

Manfred Nielson előadása a Hudson Institute által 2018-ban szervezett „Driving NATO’s Military Transformation Agenda Forward” konferencián. https://www.hudson.org/events/1569-drivingnato-s-military-transformation-agenda-forward62018

Mihály Ildikó: Tacit tudás. – Woollett, Katherine – Spiers, Hugo J.: Új Pedagógiai Szemle, 2007/3–4. szám. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tacit-tudas

Mujika, Iñigo – Padilla, Sabino: Detraining: Loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part II: Long term insufficient training stimulus. October 2000. Sports Medicine, 30(3): 145–154.

NATO Innovation Challenge. https://innovationhub-act.org/nato-innovation-challenge Operational Capabilities Concept for NATO-led PfP Operations. Partnership for Peace. Appendix D. 15. 06. 1999. https://www.nato.int/pfp/docu/d990615e.htm

Partnership for Peace Planning and Review Process. 05. 11. 2014. https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_68277.htm

Porkoláb Imre: A stratégia művészete – szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben. HVG Könyvek, Budapest, 2019.

Porkoláb Imre: Kifárasztó gerilla hadviselési mód. Kard és Toll, 2006/2.

Porkoláb Imre: Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 2019/1. szám, 3–12.

Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 2019/1. szám, 2–8.

Selye János: Életünk és a stress. Ford.: Both Miklós. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964.

Strategic Foresight Analysis – 2017 Report. Allied Command Transformation. https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf

The NATO Lessons Learned Handbook. Third edition. Feb 2016. http://www.jallc.nato.int/products/docs/Lessons_Learned_Handbook_3rd_Edition.pdf

Tony Wagner’s Seven Survival Skills. http://www.tonywagner.com/7-survival-skills

Wilcox, Robert K.: Scream of Eagles. Pocket Star Books, New York, 1990.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-27

Hogyan kell idézni

Porkoláb, I., & Nyitrai, M. (2021). Top Gun: a szervezeti tanulási folyamatok megújítása és a tapasztalatfeldolgozó rendszer újragondolása. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(6), 3–21. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/206

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>